Przetargi.pl
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie ogłasza przetarg

 • Adres: 22-100 Chełm, ul. Ceramiczna
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 082 5623247, 5623254 , fax. 825 623 247
 • Data zamieszczenia: 2019-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
  ul. Ceramiczna 1
  22-100 Chełm, woj. lubelskie
  tel. 082 5623247, 5623254, fax. 825 623 247
  REGON: 11019690800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.chelm.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowego sprzętu medycznego, z podziałem na 36 zadań (pakietów), w tym m.in: strzykawek, igieł, aparatów do przetaczania krwi, leków, podaży płynów infuzyjnych, pojemników, cewników, szpatułek, opasek, ostrzy wymiennych do skalpeli, żeli do EKG, USG, ściernych do preparacji naskórka, zaciskaczy, worków, kieliszków na leki, drobnego sprzętu laboratoryjnego, kaniuli dożylnych, zgłębników dwunastniczych i żołądkowych, łączników i systemów dostępu naczyniowego, elektrod EKG, pieluchomajtek dla dorosłych i dzieci, rękawic, zestawów do hemodializy, wzierników ginekologicznych, zestawów i lusterek laryngologicznych, misek, kaczek, basenów, zestawów do nebulizacji, łyżek do laryngoskopu, filtrów antybakteryjnych, jałowych zestawów zabiegowych itp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej, zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie 5.2. SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, że wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Uprawnienie osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. z odpisu z właściwego rejestru), do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 4. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ (Oświadczenie należy złożyć w terminie określonym w ust. 4 w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego wykaz ofert złożonych w danym postępowaniu).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach