Przetargi.pl
Modernizacja instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej w Przedszkolu Samorządowym nr 3 "Miś Uszatek" w Słubicach

Przedszkole Samorządowe nr 3 "Miś Uszatek" ogłasza przetarg

 • Adres: 69-100 Słubice, Podchorążych
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 957582782
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedszkole Samorządowe nr 3 "Miś Uszatek"
  Podchorążych 3
  69-100 Słubice, woj. lubuskie
  tel. 957582782
  REGON: 21051691300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.edukacja.slubice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej w Przedszkolu Samorządowym nr 3 "Miś Uszatek" w Słubicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Ze względu na stan rurociągów wodnych, konieczne jest wykonanie nowych rurociągów zasilających obiekt równolegle z istniejącymi. Prace związane z wykonywaniem instalacji wodnych, nie mogą kolidować z zajęciami w Przedszkolu, wobec powyższego prace mogą być wykonane tylko w dni wolne od zajęć w Przedszkolu (tj. dni weekendowe). Kwota podana w ofercie jako wynagrodzenie Wykonawcy ma obejmować wszystkie koszty związane z kosztami materiałów, cenami urządzeń, transportu, dojazdów i wszystkie inne koszty związane z wykonaniem i zakończeniem prac. Jeżeli w trakcie wykonywania prac w ustalonym zakresie (zgodnie z specyfikacją), wystąpią prace dodatkowe, Wykonawca jest zobowiązany do ich wykonania w ramach podanej przez siebie kwoty ryczałtowej bez obciążania Zlecającego kosztami dodatkowymi. Zakres prac obejmuje: - wykonanie odkryć (otwarcia) kanałów podziemnych w celu wykonania niezbędnych prac, - włączenie do istniejącej instalacji podziemnej nowopowstających rurociągów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, - wykonanie instalacji w systemie TECE, systemie rur zaciskowych kwasoodpornych (do wody użytkowej) i fragmentarycznie systemie PP Stabi Glass, - wykonanie mocowań rurociągów zasilających poszczególne pomieszczenia w wodę zimną, ciepłą i cyrkulację, - wykonanie instalacji z odtworzeniem średnic rurociągów znajdujących się w kanale podziemnym ( większość w rozmiarze 2"), możliwość wystąpienia większych średnic w trakcie robót odkrywkowych, będzie to na bieżąco weryfikowane i ustalane, - nowopowstała instalacja ma być instalacją docelową zasilającą wszystkie pomieszczenia kuchenne, pralnię, łazienkę socjalną, pomieszczenia socjalne, łazienki dziecięce (4szt.), łazienkę i toaletę przy wejściu głównym, - w przypadku pomieszczeń remontowanych w bieżącym roku tj. łazienka dla przedszkolaków (1 szt.) i zespół pomieszczeń kuchennych, włączenie tych pomieszczeń nastąpi w trakcie wykonywania ich remontu tj. w sierpniu. Pozostałe pomieszczenia zasilane będą z dotychczasowej istniejącej instalacji wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji, - montaż innych urządzeń związanych z modernizacją tj. zawory podpionowe, niezbędne wyposażenie węzła wodomierzowego, - montaż układu filtrującego dla części wody na cele bytowo-gospodarcze i wody zimnej socjalnej użytej do uzyskania wody ciepłej, - wykonanie odkryć kanałów w celu odłączenia z remontowanych pomieszczeń kuchennych i łazienki od instalacji czynnej istniejącej i włączenie podejść wodnych w remontowanych pomieszczeniach do nowopowstających rurociągów, - wykonanie prób szczelności, - wykonanie dezynfekcji całości instalacji, - wykonanie izolacji termicznej podłączonych rur, - wykonanie niezbędnych włazów kontrolnych do podziemnych instalacji, - wykonanie prac naprawczych budowlanych w celu przywrócenia nieremontowanych pomieszczeń do stanu pierwotnego, - uruchomienie instalacji nowopowstałej i istniejącej pracujących równolegle, - instalacje nowopowstałe wykonane mają być z przyłączami i odejściami, urządzeniami dodatkowymi tj. zawory, zawory podpionowe , dające możliwość włączenia wyremontowanych pomieszczeń w przyszłych latach bez konieczności dokonywania zmian w nowopowstałej instalacji, - kierownictwo prac sanitarnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45332200-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 ust.1b ustawy Pzp dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach