Przetargi.pl
Modernizacja budynku w zakresie ciepłej i zimnej wody zlokalizowanego przy ul. Kazimierza Jagiellończyka 8 b w Gorzowie Wlkp.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, Kazimierza Jagiellończyka
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 957 226 057, , fax. 957 224 652
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
  Kazimierza Jagiellończyka 8b
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. 957 226 057, , fax. 957 224 652
  REGON: 58686200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsse.gorzow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja budynku w zakresie ciepłej i zimnej wody zlokalizowanego przy ul. Kazimierza Jagiellończyka 8 b w Gorzowie Wlkp.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja instalacji zimnej, ciepłej wody oraz cyrkulacji w budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej zlokalizowanego przy ul. Jagiellończyka 8B w miejscowości Gorzów Wlkp. Modernizacja obejmuje wymianę głównych przewodów wodociągowych (leżaków) prowadzonych pod stropem piwnicy oraz pionów prowadzonych w szachtach instalacyjnych w budynku. Zakres robót budowlano – instalacyjnych obejmuje: - demontaż istniejącego sufitu podwieszanego w piwnicy budynku, - demontaż istniejących leżaków i pionów wodociągowych, - demontaż istniejących drzwiczek rewizyjnych w szachtach instalacyjnych, - wykonanie niezbędnego powiększenia otworów montażowych w szachtach instalacyjnych, - wykonanie niezbędnych przekuć przez ściany i stropy, - wymianę istniejących przejść przez przegrody budowlane, - zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejących instalacji niepodlegających wymianie, - montaż nowej instalacji wodociągowej (leżaków, pionów, armatury, itd.), - podłączenie nowej instalacji do istniejącej instalacji wodociągowej, - wykonanie rur ochronnych na nowej instalacji wodociągowej, - wykonanie próby ciśnieniowej instalacji wodociągowej, - wykonanie izolacji na rurociągach, - wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowego w piwnicy budynku z odpowiednim jego wykończeniem i malowaniem, - wykonanie drzwiczek rewizyjnych w suficie podwieszanym, - wykonanie zamurowań otworów montażowych i naprawa ewentualnych uszkodzeń ścian z ich odpowiednim wykończeniem i malowaniem, - montaż drzwiczek rewizyjnych w szachtach instalacyjnych, - naprawa na koszt Wykonawcy ewentualnych przypadkowych uszkodzeń innych instalacji (wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, c.o., przeciwpożarowych, gazowych, itp.), - wykonanie innych prac niezbędnych do prawidłowej i zgodnej ze sztuką budowlaną realizacji powierzonego zadania związanego z modernizacją instalacji wodociągowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45332200-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. wykaz robót budowlanych (załącznik nr 6 do SIWZ) oraz dowody potwierdzające, że roboty budowlane wskazane w wykazie robót budowlanych zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty Jeżeli złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie, 2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (załącznik nr 7 do SIWZ), w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, 3) kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej potwierdzającą spełnianie warunku określonego w art. 22 ust. 1b pkt 2 ustawy Pzp. 2. Odnośnie potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania: 1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 2) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445), stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach