Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Obozowej i ul. Folwarcznej w Słubicach.

Gmina Słubice ogłasza przetarg

 • Adres: 69-100 Słubice, ul. Akademicka
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 957 372 000 , fax. 957 582 880
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Słubice
  ul. Akademicka 1
  69-100 Słubice, woj. lubuskie
  tel. 957 372 000, fax. 957 582 880
  REGON: 21096679200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.slubice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Obozowej i ul. Folwarcznej w Słubicach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi ul. Obozowa w Słubicach oraz przebudowa drogi ul. Folwarczna dz. nr 2/3, 2/14, 2/17, 2/18, 2/35, 2/41 obręb 3 Słubice. Zamówienie podzielone jest na 2 części. Wykonawcy mogą składać oferty na wszystkie części bądź jedną wybraną. CZĘŚĆ I - Przebudowa drogi ul. Obozowa w Słubicach. Zakres prac - wymiana warstwy ścieralnej oraz budowa odcinka nowego chodnika. CZĘŚĆ II - Przebudowa drogi ul. Folwarczna w Słubicach. Zakres prac - remont nawierzchni dróg osiedlowych. Szczegółowy zakres robót obejmują przedmiary robót, które są załącznikami do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach