Przetargi.pl
Modernizacja infrastruktury rekreacyjno- sportowej w miejscowości Niedzica- Zamek

Gmina Łapsze Niżne ogłasza przetarg

 • Adres: 34-442 Łapsze Niżne, ul. Jana Pawła II
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 182 659 310 , fax. 182 659 315
 • Data zamieszczenia: 2020-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łapsze Niżne
  ul. Jana Pawła II 20
  34-442 Łapsze Niżne, woj. małopolskie
  tel. 182 659 310, fax. 182 659 315
  REGON: 49189240000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.malopolska.pl/uglapszenizne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja infrastruktury rekreacyjno- sportowej w miejscowości Niedzica- Zamek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont- wymiana obiektów małej architektury na placu zabaw oraz remont obiektów urządzeń siłowni plenerowej w miejscowości Niedzica-Zamek. 2. Roboty będą polegały na remoncie – wymianie uszkodzonych elementów małej architektury obiektów placu zabaw oraz remontu obiektów urządzeń siłowni plenerowej: wymiana zestawu integracyjnego, huśtawki, piaskownicy, bujaków, karuzela, linarium, street workout oraz wymianie nawierzchni. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót określają: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, Przedmiar robót oraz Zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę, stanowiące załączniki do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111291-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100 złotych), 3. Wadium wnosi się wyłącznie w polskiej walucie (PLN). 4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniądza przyjmuje się termin uznania (data i godzina) na rachunku Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonanie niniejszego zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji ani uprawnień
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na ofertę składa się: 1) Wypełniony i własnoręcznie podpisany formularz oferty (wg Załącznika nr 5). 2. Wykonawca wraz z ofertą składa: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; 2) zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów; 3) pełnomocnictwo, w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika; pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. 3.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa rozdziale XXI ust.4 (art.86 ust.5 ustawy), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w ust.1 pkt 3 o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach