Przetargi.pl
MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA ROZDZIELNI WRAZ Z WYMIANĄ AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ W SPZOZ W ŁUKOWIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie ogłasza przetarg

 • Adres: 21-400 Łuków, ul. Dr Andrzeja Rogalińskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 257 989 074 , fax. 257 989 074
 • Data zamieszczenia: 2019-12-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie
  ul. Dr Andrzeja Rogalińskiego 3
  21-400 Łuków, woj. lubelskie
  tel. 257 989 074, fax. 257 989 074
  REGON: 30647200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.lukow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzieny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA ROZDZIELNI WRAZ Z WYMIANĄ AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ W SPZOZ W ŁUKOWIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja i przebudowa rozdzielni wraz z wymianą agregatu prądotwórczego i niezbędną infrastrukturą w Samodzielnym Publiczym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łukowie. wg CPV: 2. W zakres przedmiotowego zamówienia wchodzą szczególnie poniższe roboty: • przebudowa zasilania podstawowego - przebudowa ZK/TL; • wymiana rozdzielnicy RG-P (podstawowej) i PG-R (rezerwowej); • ustawienie rozdzielni tymczasowej na czas prowadzenia robót; • wykonanie tymczasowego zasilania podstawowego i rezerwowego; • zabudowanie złącz kablowych na zewnętrznej ścianie budyny; • demontaż istniejącej rozdzielni; • instalacja uziemień i przewodów ochronnych; • instalacja agregatu prądotwórczego wraz z instalacją uziemiającą; • prace budowlane; oraz inne wymienione w dokumentacji. Szczegółowy zakres prac określony jest w przedmiarze robót i dokumentach zamieszczonych w załącznikach do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby agregat pradotwórczy będacy przedmiotem zamówienia posiadał parametry nie gorsze od założonych w załączniku nr 2 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i uzgodnienia instrukcji współpracy ruchowej dla zamontowanego agregatu. Wszystkie niezbędne informacje odnośnie wymogów co do dokumentacji zawierają warunki techniczne na podłączenia agregatu z siecią, wydane przez PGE. 3. Szczegółowe zestawienie robót planowanych do wykonania w ramach w/w zamówienia zawierają przedmiary robót, stanowiące materiał pomocniczy i informacyjny do sporządzenia oferty cenowej (Załącznik nr 4 do SIWZ) i nie jest wiążący dla Wykonawcy. Oznacza to, że przy ustalonym w formularzu ofertowym wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawca na podstawie przekazanych materiałów, sporządza ofertę cenową według własnego uznania i dokonuje całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, w tym instalacyjne na własne ryzyko i odpowiedzialność. Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany do złożenia kosztorysu ofertowego zgodnego co do zakresu i formy z przedmiarami robót, na kwotę zgodną ze złożoną ofertą. Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia harmonogramu prac do akceptacji przez Zamawiającego. 4. Zamawiający informuje o możliwości wizji lokalnej w celu zapoznania sie ze szczegółami zakresu zamówienia, uzyskania niezbędnej wiedzy dotyczącej miejsca wykonania zamówienia, zakresu i rozmiaru prac niezbędnych do osiągniecia celu oraz aby wziąć pod uwagę wszelkie niedogodności wynikające z aktualnego uwarunkowania przedmiotu zamówienia oraz w celu wykonania pomiarów sprawdzających, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. 5. W trakcie realizacji robót należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, zaleceń inspektora nadzoru/projektanta, Polskich Norm przenoszących normy europejskie, o ile takie obowiązują w Polsce, przepisów prawa budowlanego. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, z aktualnie obowiązującymi w danym zakresie przepisami prawa, w tym przepisami ustawy Prawo Budowlane, przepisami BHP i Ppoż, normami, wiedzą i sztuka budowlaną. Przedmiot zamówienia należy również wykonać wyłącznie z materiałów nowych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Polski i Unii Europejskiej, posiadających aprobaty techniczne i niezbędne certyfikaty, atesty. 6. Z uwagi na to, że prace prowadzone będą przy czynnym obiekcie szpitalnym, Wykonawca zobowiązuje sie do wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych w sposób gwarantujący możliwość bieżącej eksploatacji całego obiektu. Wymagane technologią warunkowe, chwilowe przerwy w dostawach poszczególnych mediów dla części szpitala niebędącej przedmiotem inwestycji, należy ograniczyć do niezbędnego minimum, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. Wszelkie prace należy wykonywać w sposób nie stwarzający zagrożenia dla osób przebywających w obiekcie. Sposób prowadzenia prac nie może znaczącąco wpływać na funkcjonowanie obiektu. 7. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami. 8. Termin płatności: 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. 9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane. Zamówienie może być powierzone Podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcy. 10. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy pzp: a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób: na etapie wyłonienia Wykonawcy w postepowaniu na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym, na etapie realizacji zamówienia zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, - sankcje zostały przewidziane we wzorze umowy złącznik nr 8 do SIWZ, wszystkie osoby wykonujące prace elektryczne powinny posiadać ważne uprawnienia c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia - Zamawiający wymaga, aby wykonanie wszystkich prac fizycznych było realizowane przez osoby zatrudnione wyłącznie na podstawie umów o pracę – zgodnie z art. 22 Kodeksu Pracy. Powyższy wymóg odnosi się zarówno do Wykonawcy jak i Podwykonawców.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych, 00/100 gr.)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Formularz ofertowy (o treści zgodnej z drukiem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ), 3. Zestawienie parametrów technicznych agregatu (o treści zgodnej z drukiem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ), 4. Potwierdzenie wniesienia wadium, 5. Pełnomocnictwo do podpisania oferty w toczącym się postępowaniu (pełnomocnictwo do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy), dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 6. Kosztorys ofertowy zgodny co do zakresu i formy z przedmiarami robót na kwotę zgodną ze złożoną ofertą (formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ). Niniejszy dokument będzie miał charakter pomocniczy w celu rozliczenia środków. Nie złożenie kosztorysu w terminie do dnia podpisania umowy będzie traktowane jak uchylanie się od podpisania umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach