Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 21-300 Radzyń Podlaski, ul. Lubelska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 83 352-61-01 , fax. 83 352-61-01
 • Data zamieszczenia: 2019-12-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  ul. Lubelska 5
  21-300 Radzyń Podlaski, woj. lubelskie
  tel. 83 352-61-01, fax. 83 352-61-01
  REGON: 30087390000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pukradzyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw dostawa oleju napędowego w gatunkach: standard i zimowym, spełniającego normę PN-EN 590 (lub równoważną) do zbiornika magazynującego paliwo, znajdującego się w Radzyniu Podlaskim przy ul. Zaódki 7 – 9 i ul. Partyzantów w ilości: Minimalnej: około 150.000 litrów Objętej prawem opcji: około dodatkowo 50.000 litrów. W zakresie podstawowym (minimalnym) szacuje się zakup: około 130.000 litrów ON w gatunku letnim, około 20.000 litrów ON w gatunku zimowym. W zakresie objętym prawem opcji szacuje się zakup: około 37.500 litrów ON w gatunku letnim, około 12.500 litrów ON w gatunku zimowym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach