Przetargi.pl
Modernizacja i doposażenie Centrum Urazowego w Sosnowcu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu ogłasza przetarg

 • Adres: 41200 Sosnowiec, pl. Medyków
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3682012, 3682449 , fax. (032) 368 20 12
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
  pl. Medyków 1
  41200 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 032 3682012, 3682449, fax. (032) 368 20 12
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja i doposażenie Centrum Urazowego w Sosnowcu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ. 2. Gwarancje i rękojmie dla wykonanych robót budowlanych wynosić będą minimum 5 lat od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 3. Warunkiem realizacji inwestycji przez cały okres jej trwania jest nieprzerwana praca szpitala przy zapewnieniu istniejącej struktury Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary i zapewnieniu kontynuowania niezmiennego zakresu świadczeń medycznych. 4. Zamawiający informuje, iż wynagrodzenie za przedmiot zamówienia jest ryczałtowe. Dokumentacja określona w załączniku nr 1 do SIWZ uwzględnia przedmiar robót, który ma wyłącznie charakter pomocniczy dla Wykonawcy. Udostępnienie przez Zamawiającego przedmiaru robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku skalkulowania ceny oferty w oparciu o projekt, dokumentację wykonawczą oraz specyfikację techniczną wykonania i odbiory robót budowlanych, jak również uwzględnienia wszystkich robót i kosztów (także nieprzewidzianych w przedmiarze). Tym samym Wykonawca robót jest zobowiązany do sprawdzenia kompletności przedmiaru, oraz traktowania go w sposób pomocniczy do w/w dokumentów, mających pierwszeństwo przy określaniu rzeczywistego zakresu robót, wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, które wykonawca zobowiązuje się wykonać na podstawie umowy zawartej w wyniku przedmiotowego postępowania przetargowego. 5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące prace fizyczne w zakresie robót budowlanych /m.in. demontaże, rozbiórki, roboty konstrukcyjne, wykończeniowe/ oraz robót instalacyjnych. 6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłożył wykaz osób wykonujących czynności określone w pkt 3.2.5, które będą w okresie realizacji umowy zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45215100-8

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Kwota wadium. Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości: 30 000,00 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy zł 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 03.03.2017 Nie wniesienie wadium w w/w terminie spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy. Kserokopię dowodu wniesienia wadium w innej formie niż pieniądzu należy załączyć do oferty. 2. Forma wadium Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu Wadium wnoszone w pieniądzu winno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP S.A. 53 1020 2498 0000 8202 0433 8182 Tytułem: „Wadium w sprawie nr: 18/PNP/SW/2017 Środki pieniężne z tytułu wadium winny wpłynąć na konto Zamawiającego do dnia 03.03.2017r., do godz. 10:30 Za termin wniesienia wadium przyjmuje się moment uznania konta. 4. Wadium wnoszone w formie innej, niż pieniężna. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych wadium ma na celu zabezpieczenie interesu zamawiającego. Złożenie wadium w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą. Wadium w formie innej niż pieniężna musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w formie pieniężnej Wykonawca winien je wnieść w kasie (hol główny siedziby Zamawiającego obok portierni) zgodnie z terminem określonym w SIWZ). W związku z powyższym w przypadku wnoszenia wadium w postaci poręczeń bankowych, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych oraz poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości winno ono uwzględniać wszystkie sytuacje, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych wraz ze zobowiązaniem gwaranta/poręczyciela do bezwarunkowej (nie podlegającej weryfikacji), płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego, nieodwołalnej wypłaty całej kwoty wymaganego wadium w okresie ważności gwarancji/poręczenia. 5. Termin ważności wadium – co najmniej 30 dni od terminu składania ofert. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert. 6. Zwrot wadium. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z treścią art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 ustawy. 7. Zatrzymanie wadium Zatrzymanie wadium nastąpi w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach