Przetargi.pl
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza przetarg

 • Adres: 42200 Częstochowa, ul. Waszyngtona
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 343 784 100 , fax. 343 784 202
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
  ul. Waszyngtona 42468
  42200 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. 343 784 100, fax. 343 784 202
  REGON: 149400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na części/zadania. Zadanie nr 1: Zestaw komputerowy stacjonarny z monitorem, klawiatura i myszą wraz z pakietem oprogramowania biurowego (2 sz.) Zadanie nr 2: Drukarka monochromatyczna laserowa (1 szt.) Zadanie nr 3: Zestaw komputerowy stacjonarny z systemem operacyjnym, klawiatura i myszą wraz z pakietem oprogramowania biurowego Zadanie nr 4: Zestaw komputerowy stacjonarny z systemem operacyjnym, monitorem, klawiatura i myszą bezprzewodową Zadanie nr 5: Urządzenie wielofunkcyjne (1 szt.); Zadanie nr 6: Urządzenie wielofunkcyjne (1 szt.); Zadanie nr 7: listwa zasilająca (1 szt.); Zadanie nr 8: Urządzenie wielofunkcyjne (1 szt.); Zadanie nr 9: Pakiet oprogramowania biurowego (1 szt.); Zadanie nr 10: Pakiet oprogramowania biurowego (1 szt.); Zadanie nr 11: Projektor(2 szt.) i ekran do projektora (1 szt.); Zadanie nr 12: Karty graficzne (4 szt.); Zadanie nr 13: Oprogramowanie biurowe – edytor PDF (1 szt.) 3. Zakres przedmiotowy, ilościowy i szczegółowe parametry/wymagania przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 3 do SIWZ (kolumna: wymagane parametry). 4. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji, gotowy do użytkowania przez Zamawiającego. 5. Minimalny wymagany okres gwarancji – 24 miesiące (nie dotyczy zadania nr 9, 10 i 13); 6. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie przedmiotu zamówienia do jednostek Zamawiającego (teren Częstochowy). 7. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybrane zadanie/zadania 8. Maksymalny termin realizacji zamówienia: a) do 5/10/14 dni (zależnie od zaoferowanego terminu) od daty zawarcia umowy w zakresie zadania nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 i 12. b) do 5 dni od daty zawarcia umowy - w zakresie zadania nr 9, 10 13. 9. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zgodnie z projektem umowy – załącznik nr 4 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach