Przetargi.pl
Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynku B na potrzeby Poradni Specjalistycznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej ogłasza przetarg

 • Adres: 32-700 Bochnia, Krakowska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48146153233 , fax. +486153234
 • Data zamieszczenia: 2020-03-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej
  Krakowska 31
  32-700 Bochnia, woj. małopolskie
  tel. +48146153233, fax. +486153234
  REGON: 00030434900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpital-bochnia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynku B na potrzeby Poradni Specjalistycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  II.4.1) Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie Dokumentacji Projektowej oraz wykonanie modernizacji i adaptacji Poradni Specjalistycznych, obejmujące, w szczególności, wykonanie Robót Budowlanych, Prac instalacyjno-montażowych, opisanych i wynikających z PFU, a także pozostałe zobowiązania wynikające z Umowy - które mają na celu doprowadzenie do oddania do użytkowania (po przeprowadzeniu wszystkich odbiorów) zmodernizowanych Poradni Specjalistycznych (dalej, jako Inwestycja) w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku B na potrzeby Poradni Specjalistycznych wraz z dokumentacją projektową. Gdzie przez: Poradnie Specjalistyczne – zespoły pomieszczeń Szpitala, które są wykorzystywane głównie do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej pacjentom Szpitala oraz do zapewnienia opieki zarówno na etapie kwalifikacji do zabiegów, jak i opieki poszpitalnej, które to zespoły pomieszczeń po przeprowadzeniu Robót budowlanych mają spełniać wszystkie aktualne wymogi prawne, wynikające z przepisów prawa dla tego typu działalności, a w szczególności wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Roboty Budowlane – należy rozumieć roboty budowlane wykonywane w związku z Inwestycją, polegające min. in. na wykonaniu prac budowlano – modernizacyjnych obejmujące istniejącą infrastrukturę Poradni Specjalistycznych w zakresie: a. budowlanym:  modernizacja i adaptacja pomieszczeń w celu doprowadzenia do zgodności jego układu funkcjonalnego z obowiązującymi przepisami oraz nowymi potrzebami funkcjonalnymi określonymi w niniejszym PFU,  demontaże ścianek działowych,  wstawienie nowych ścianek działowych w systemie zabudowy lekkiej,  wymiana stolarki drzwiowej (ślusarka aluminiowa),  wykonanie nowych warstw posadzkowych (wykładziny PCV: homogeniczne, elektroprzewodzące, do pomieszczeń mokrych),  wykonanie nowych okładzin ściennych (wykładziny PCV, malowanie, ochrona ścian: narożniki ochronne, pasy odbojowe, poręcze),  wykonanie sufitów podwieszanych (sufit modułowy 60x60cm),  wstawienie okien w istniejących otworach okiennych (obecnie zaślepionych) – podział i parametry stolarki okiennej wg wytycznych Zamawiającego (zgodne z przyjętymi w termomodernizacji stanowiącej odrębne opracowanie),  wykonanie pochylni lub zastosowanie innego rozwiązania technicznego, pozwalającego na pokonanie różnicy poziomów w budynku przez osoby niepełnosprawne, w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich,  biały montaż, b. instalacyjnym - wykonanie niezbędnych instalacji technicznych i technologicznych w tym:  wodociągowej – wymiana instalacji w zakresie opracowania, wymiana pionów (od parteru do poziomu piwnic, gdzie pod stropem piwnicy należy się wpiąć do istniejącej instalacji)  kanalizacyjnej – wymiana instalacji w zakresie opracowania, wymiana pionów (od parteru do poziomu piwnic),  klimatyzacji – wg obowiązujących przepisów, w zakresie opracowania,  centralnego ogrzewania – wymiana grzejników na nowe płytowe higieniczne, wymiana pionów (od parteru do poziomu piwnic, gdzie pod stropem piwnicy należy się wpiąć do istniejącej instalacji),  gazów medycznych (tlen, próżnia) – ścienne gniazda gazów medycznych w gabinetach diagnostyczno – zabiegowych, wpięcie do istniejącego pionu (obecnie gazy medyczne są tylko w części chirurgicznej),  elektrycznej silnoprądowej w zakresie opracowania,  elektrycznej niskoprądowej (telefoniczna, komputerowa, monitoring kontrola dostępu telewizyjna) w zakresie opracowania,  przeciwpożarowej: wymiana hydrantu wewnętrznego z HP52 na HP25, rozbudowa istniejącego systemu SSP (wymiana czujek, dostosowanie do nowego układu funkcjonalnego, przepięcie do centrali istniejącej BOSH) a ponadto związane z nimi usługi i dostawy, wykonane w oparciu o postanowienia Umowy, w szczególności PFU, mające na celu modernizację Poradni Specjalistycznych. Prace instalacyjno – montażowe – prace obejmujące sprzedaż, dostarczenie, montaż materiałów oraz urządzeń z zakresu instalacji, opisanych i wynikających z części PFU wskazanych w Umowie. Dokumentacja Projektowa – dokumentacja projektowa opracowana na podstawie PFU przez Wykonawcę, w szczególności projekty techniczne, projekty wykonawcze, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, które muszą zostać pozytywnie uzgodnione z Zamawiającym oraz jego Nadzorem Inwestorskim oraz uzyskać stosowne uzgodnienia i decyzje administracyjne II.4.2) Szczegółowy zakres Inwestycji, przedstawiony został w programie funkcjonalno-użytkowym (dalej jako PFU) – załącznik nr 6 do SIWZ. PFU opisuje wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotowej Inwestycji z zastosowaniem obowiązujących przepisów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: V.1) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert. V.2) Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. V.3) Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Pekao S.A. nr rachunku 22 1240 4722 1111 0010 5181 7812, z dopiskiem na przelewie: Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynku B na potrzeby Poradni Specjalistycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej – DZ-271-1-9/2020 V.4) Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). V.5) Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; b) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. V.6) Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. V.7) Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. V.8) Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Ustawa Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: III.7.1) W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. III.7.2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo do reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia Umowy. III.7.3) W przypadku Wykonawców powołujący się na zasoby podmiotów trzecich - pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia. III.7.4) Zobowiązanie Wykonawcy (wzór zawarty został w formularzu ofertowym), w którym oświadcza, że na czas obowiązywania Umowy, nie później niż do dnia przekazania placu budowy, zawrze umowę lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy, oraz do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, w zakresie: a) od ryzyk budowlanych (np. CAR/EAR) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż Cena ofertowa brutto; b) od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem, co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż - 1 000 000,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach