Przetargi.pl
Modernizacja hali starej sortowni w ZUOK w Hryniewiczach

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne LECH Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 15-110 Białystok, ul. Kombatantów
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 856 539 800 , fax. 856 539 800
 • Data zamieszczenia: 2020-08-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne LECH Sp. z o.o.
  ul. Kombatantów 4
  15-110 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 856 539 800, fax. 856 539 800
  REGON: 50001472000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lech.net.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja hali starej sortowni w ZUOK w Hryniewiczach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie/wymianie przegród zewnętrznych budynku hali starej sortowni wraz z robotami towarzyszącymi, na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach, zlokalizowanego na działce o nr geod. 436 w obrębie 11 Hryniewicze, gm. Juchnowiec Kościelny. 2. Zakres robót objętych zamówieniem obejmuje wykonanie: 1) Pokrycie dachowe: a) zdemontować stare pokrycie dachowe, wszelkie obróbki blacharskie, pasy nad i podrynnowe, rynhaki, orynnowania, kominki wyrzutni dachowych, wentylatory, świetliki itp., b) oczyścić z brudu i kurzu, następnie ocenić stopień zanieczyszczenia powłoki malarskiej konstrukcji nośnej (płatwi) wg PN-71/II-97053 i jeżeli okaże się to niezbędne w zależności od stopnia zniszczenia przeprowadzić renowację w miejscach tego wymagających zgodnie z w/w normą (po oczyszczeniu wykończenie farbą C5/C5M), c) wykonać dokumentację fotograficzną (zdjęcia w max. dostępnej rozdzielczości) przed demontażem pokrycia dachowego, odkrytej konstrukcji nośnej i po montażu nowego pokrycia przy pomocy drona, d) zdemontować zadaszenie przy wejściu do części socjalno - biurowej budynku, e) wszelkie materiały pochodzące z rozbiórki pozostają własnością Zamawiającego i zostaną złożone przez Wykonawcę we wskazanym miejscu w odległości nie większej niż 50 m od hali, f) montaż nowego pokrycia z blachy trapezowej dachowej BTD 55 gr. min. 0,70 poliester 25µm + antykondensat RAL 9006, g) montaż świetlików dachowych poliester BTD 55 w takiej samej ilości i rozmieszczeniu jak przed demontażem (rzut dachu) wraz z niezbędnymi obróbkami w kolorze RAL 9006, h) montaż 9 szt. wentylatorów dachowych typu DAS-250/900 3-F 400V na uprzednio wykonanej podstawie, kompozyt wentylatora barwiony na RAL 9007; ponowny montaż kominków wyrzutni, dachowych nad częścią socjalną, i) montaż pozostałych obróbek blacharskich, wiatrownic, kalenicy, pasów nad i podrynnowych, rynhaków (RAL 9006), j) montaż orynnowania ze stali ocynkowanej powlekanej obustronnie poliuretanem (50 μm), orynnowanie w systemie rynna 150 i rura 150 mm w kolorze RAL 9006, k) zamocować stopnie kominiarskie (RAL 9006/9007) na odcinku drabina – kominki wyrzutni dachowych nad częścią socjalno – biurową budynku. 2) Elewacja: a) zdemontować starą zabudowę hali z blach trapezowych, żaluzje osłonowe, wszelkie obróbki blacharskie ościeżnic okien, drzwi, bram, cokołów, parapetów; rury spustowe, czyszczaki (rewizje), b) oczyścić z brudu i kurzu, następnie ocenić stopień zanieczyszczenia konstrukcji nośnej (słupów i rygli) wg PN-71/II-97053 i jeżeli okaże się to niezbędne w zależności od stopnia zniszczenia przeprowadzić renowację w miejscach tego wymagających zgodnie z w/w normą (po oczyszczeniu wykończenie farbą C5/C5M), c) wszelkie materiały pochodzące z rozbiórki pozostają własnością Zamawiającego i zostaną złożone przez wykonawcę we wskazanym miejscu w odległości nie większej niż 50 m od hali, d) montaż nowego pokrycia z blachy trapezowej ściennej BTS 35 gr. min. 0,50 poliester 25µm RAL 9007, e) montaż żaluzji osłonowych z blachy w kolorze RAL 9006, f) montaż rur spustowych stalowych (14 lei spustowych), obejm, czyszczaków (rewizji), g) montaż obróbek blacharskich ościeżnic okien, drzwi, bram, parapetów w kolorze RAL 5010; cokołów w RAL 9007, h) zamontować nowe zadaszenie z blachy trapezowej np. BTD 18 (RAL 9007) wraz z nowym orynnowaniem przy wejściu do części socjalno - biurowej budynku, i) ramy wszystkich okien oraz ramy i poszycie wszystkich drzwi stalowych po oczyszczeniu przemalować farbą antykorozyjną C3/C4 w kolorze RAL 5010, j) drabinę stalową po zdemontowaniu z elewacji, oczyścić i przemalować farbą antykorozyjną C3/C4 w kolorze RAL 5010 i ponownie zamontować, k) wymienić poszycie 1 szt. drzwi dwuskrzydłowych (ok.4m2) blachą trapezową np. BTS 10 w kolorze RAL 5010, l) cokół po usunięciu odspajających się warstw, uzupełnić i pomalować farbą do betonu w kolorze RAL 9007. 3. Szczegółowy zakres robót opisany został w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Tom III SIWZ), Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (Tom IV SIWZ). 4. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga aby przy realizacji zamówienia, Wykonawca zatrudnił na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) osoby, które będą wykonywać czynności w zakresie prac fizycznych ogólnobudowlanych na cały okres realizacji zamówienia, za wyjątkiem czynności wykonywanych przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu Prawa budowlanego. Ustalenie wymiaru czasu pracy Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy lub podwykonawcy. Obowiązki Wykonawcy lub podwykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane we wzorze umowy. 5. Zamawiający wymaga udzielenia 5 lat gwarancji jakości licząc od daty Odbioru Końcowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy 00/100 zł).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w: 1) sekcji III.4) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierający odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert), każdy Wykonawca, bez odrębnego wezwania, składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, z Wykonawcą lub Wykonawcami, którzy złożyli Oferty w niniejszym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp). Wzór oświadczenia – załącznik nr 4 do IDW. 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia - w tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do Oferty i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne którego dotyczy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim: - reprezentowanie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego; - zaciąganie zobowiązań w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego; - złożenie Oferty wspólnie; - prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 2) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustanowionego jako pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawcy. Stosowne pełnomocnictwo należy dołączyć do Oferty w formie oryginału pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej notarialnie; 3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 9.1.2 IDW. Dokumenty o których mowa w sekcji III.5) składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 9.1.2. IDW. 4), dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia o których mowa w pkt 10.4.2. IDW składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 7. Kompletna Oferta musi zawierać: a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej IDW (Wykonawca może złożyć ofertę na własnym formularzu, lecz jej treść musi być zgodna z treścią formularza załączonego do IDW), b) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru, c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, d) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (wzór: załącznik nr 2 do IDW), e) oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu (wzór: załącznik nr 3 do IDW), f) dokumenty innego podmiotu, w szczególności zobowiązanie (jeżeli Wykonawca, dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innego podmiotu) – załącznik nr 5 do IDW, oraz dokumenty potwierdzające, że osoba podpisująca niniejsze zobowiązanie, jest uprawniona do działania w imieniu podmiotu trzeciego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach