Przetargi.pl
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Huta Bardzyńska, gm. Dalików, powiat poddębicki, woj. łódzkie – II postępowanie

Powiat Poddębicki w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Poddębicach ogłasza przetarg

 • Adres: 99200 Poddębice, ul. Łęczycka
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 678 78 00 , fax. 436 782 701
 • Data zamieszczenia: 2018-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Poddębicki w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Poddębicach
  ul. Łęczycka 16
  99200 Poddębice, woj. łódzkie
  tel. 43 678 78 00, fax. 436 782 701
  REGON: 73093482600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poddebicki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Huta Bardzyńska, gm. Dalików, powiat poddębicki, woj. łódzkie – II postępowanie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1.Nazwa zamówienia: Wykonanie usługi: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Huta Bardzyńska, gm. Dalików, powiat poddębicki, woj. łódzkie" – II postępowanie Nazwa obiektu Powiat: poddębicki Jednostka ewidencyjna: Dalików Obręb: Huta Bardzyńska 3.2 Podstawowe informacje o obiekcie Powierzchnia obrębu 383 ha Ilość działek w obrębie 213 Ilość jednostek rejestrowych 118 Szacowana liczba budynków 70 Szacowana liczba lokali 0 Szacowana liczba punktów granicznych 780 Mapa ewidencyjna: analogowa ( 0 %) - hybrydowa (0 %) cyfrowa (100 %) Graniczy z obrębami: Bardzynin, Dąbrówka Nadolna, pow. zgierski gm. Parzęczew obręby Skórka, Ignacew Folwarczny, Anastazew Stan osnowy geodezyjnej - ogólnie dobry (wg wskazań geodetów niektóre punkty osnowy przy pomiarze GPS posiadają współrzędne skażone błędem) 3.3 Cel i zakres opracowania Cel prac: Prace modernizacyjne mają za zadanie modyfikację istniejących danych ewidencyjnych do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 ze zm.) – dalej Rozp. 2001 oraz uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych i utworzenie pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami Rozporządzenia, szczególnie w zakresie dokładności położenia punktów granicznych. Postępowanie będzie prowadzone w trybie art. 20 i 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne w oparciu o „Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Huta Bardzyńska gm. Dalików, powiat poddębicki, woj. łódzkie” zatwierdzony przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Łodzi. 3.4 Zakres prac: 3.4.1. Pozyskanie danych cyfrowych i dokumentacji geodezyjno-prawnej z Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego i Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej Kartograficznej w Poddębicach (PODGiK) oraz analiza możliwości i zakresu ich wykorzystania w pracach modernizacyjnych. 3.4.2. Weryfikacja i uzupełnienie istniejącej w Starostwie bazy danych ewidencji gruntów i budynków w oparciu o wyniki przeprowadzonych analiz. 3.4.3. Weryfikacja i uzupełnienie bazy danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie informacji dotyczących stanów prawnych nieruchomości oraz właścicieli i władających, dla których brak w/w danych. 3.4.4. Weryfikacja terenowa i aktualizacja danych ewidencji gruntów i budynków. 3.4.5. Uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych o dane dotyczące budynków i lokali. 3.4.6. Skompletowanie i przekazanie projektu operatu opisowo-kartograficznego do kontroli co najmniej tydzień przed jego wyłożeniem do publicznego wglądu. 3.4.7. Przygotowanie i wyłożenie do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rozpatrzenie uwag zgłoszonych przez strony. 3.4.8. Zaimplementowanie zintegrowanych, aktualnych danych ewidencyjnych do bazy systemu informatycznego funkcjonującego w Starostwie. 3.4.9. Skompletowanie i przekazanie operatu ewidencji gruntów i budynków do końcowej kontroli i odbioru.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71354300-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 9.2. SIWZ (jeśli dotyczy); 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii (jeśli dotyczy) 3) UWAGA: Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz.U. 2017 r., poz. 570), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach