Przetargi.pl
Modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali dla obrębu Blok Dobryszyce - Gmina Dobryszyce i obrębu Wielgomłyny - Gmina Wielgomłyny, powiat radomszczański, województwo łódzkie z podziałem na części

Powiat Radomszczański ogłasza przetarg

 • Adres: 97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 446 834 509 , fax. +48 44 683 43 35
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Radomszczański
  ul. Leszka Czarnego 22
  97-500 Radomsko, woj. łódzkie
  tel. 446 834 509, fax. +48 44 683 43 35
  REGON: 59064844500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radomszczanski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali dla obrębu Blok Dobryszyce - Gmina Dobryszyce i obrębu Wielgomłyny - Gmina Wielgomłyny, powiat radomszczański, województwo łódzkie z podziałem na części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje Modernizację ewidencji gruntów, budynków i lokali dla obrębu Blok Dobryszyce (101202_2.0001) Gmina Dobryszyce i obrębu Wielgomłyny (101213_2.0017) Gmina Wielgomłyny, powiat radomszczański, województwo łódzkie zgodnie z treścią art. 24a ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2019.725 j.t. ze zm.). Wykonawca dostarczy we własnym zakresie i na własny koszt wszystkie materiały niezbędne do wykonania umowy oraz poniesie koszty wszystkich czynności wymaganych przepisami prawa, w tym wyłożenia projektu operatu opisowo- kartograficznego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt 1 określony został w załączniku nr 1a do SIWZ dla części I, załączniku nr 1b do SIWZ dla części II, załączniku nr 1c do opisu przedmiotu zamówienia dla części I i II. 3. Na podstawie art. 29 ust. 3a Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (art. 22 §1 Kodeksu pracy) osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) prace terenowe dotyczące przedmiotu zamówienia, między innymi takie jak: wykonanie pomiaru sytuacyjnego w terenie, sporządzenie mapy wywiadu terenowego, udział w czynnościach ustalenia granic na gruncie, wykonywanie odkrywek glebowych, b) prace kameralne dotyczące przedmiotu zamówienia, między innymi takie jak: wykonanie obliczeń, badanie ksiąg wieczystych, przygotowanie dokumentacji dla Zamawiającego, skompletowanie operatu technicznego. 3.1. Niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jej podpisania, Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu przez Wykonawcę i/lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane przez Zamawiającego w pkt. 3. Ponadto Wykonawca i/lub Podwykonawca złoży Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy lub umowy o podwykonawstwo wykaz osób, które wykonują czynności związane z wykonywaniem usług w trakcie realizacji zamówienia wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób i czynności jakie będą wykonywały. W przypadku zmian osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu uaktualniony wykaz. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 3 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3.2. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 3.czynności w trakcie realizacji zamówienia: - oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społecznej zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r., o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 3.3. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego bądź też przedstawienie dokumentów, które nie będą potwierdzać spełnienia wymagań, o których mowa w pkt 3. będzie traktowane jako niespełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę. 3.4. Za niespełnienie wymogu zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 3. na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisu Kodeksu Pracy – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 2.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek skierowania do wykonywania prac osoby nie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy ( kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kolejnej kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę). 3.5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia ww. osób przez okres realizacji wykonywanych przez nich czynności. W przypadku uniemożliwienia Zamawiającemu kontroli przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w pkt 3. Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 2.000,00 zł za każde uniemożliwienie przeprowadzenia takiej kontroli.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30221000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: dla Części I - 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) dla Części II - 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) UWAGA: Dla Wykonawcy składającego ofertę dla dwóch części kwotę wadium stanowi suma kwot wymaganych dla poszczególnych części na które składa ofertę. 2.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert wskazanym w pkt 12.1 SIWZ. 3.Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PEKAO S.A. w Radomsku: Nr rachunku: 07 1240 3132 1111 0010 3931 6944 z dopiskiem: Wadium – „Modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali dla obrębu Blok Dobryszyce - Gmina Dobryszyce i obrębu Wielgomłyny - Gmina Wielgomłyny, powiat radomszczański, województwo łódzkie z podziałem na części” Część …….. Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie, o której mowa w pkt 3 ppkt 2-5 wówczas Wykonawca dołączy do oferty kopię dokumentu potwierdzoną przez Wykonawcę lub właściwą(-e) osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentacji danego Wykonawcy. Oryginał dokumentu wystawiony na rzecz Zamawiającego należy złożyć w siedzibie Zamawiającego –Biuro Obsługi Klienta (portiernia) w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie) opisanym tak jak opakowanie z ofertą, z dopiskiem „WADIUM”. Dokument ten musi zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu - przelewem, Wykonawca dołączy do oferty kopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „WP 272.10.2019.” 5.Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 6. Zamawiający będzie dokonywał zwrotu wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ustawy. 7. Okres ważności wadium: Wykonawca zabezpiecza ofertę wymaganą kwotą na okres 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp – załącznik nr 8 do SIWZ, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2 Dowód wniesienia wadium, 3. W przypadku oferty wspólnej pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, 4. W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych - zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu pierwszym wykonawca załącza do oferty w formie pisemnej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach