Przetargi.pl
Wykonanie odwodnienia wokół budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy

Powiat Łęczycki ogłasza przetarg

 • Adres: 99-100 Łęczyca, ul. Kościuszki
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 0-24 388-72-00 , fax. 0-24 721-32-17
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Łęczycki
  ul. Kościuszki 1
  99-100 Łęczyca, woj. łódzkie
  tel. 0-24 388-72-00, fax. 0-24 721-32-17
  REGON: 61101612300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.leczycki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie odwodnienia wokół budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane polegające na wykonaniu przyłącza kanalizacji deszczowej budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 oraz budynku stacji kontroli pojazdów wraz z drenażem odwadniającym opaskowym, odprowadzającym wody deszczowe i roztopowe z terenu działki 1292/31 do kanalizacji deszczowej w ul. Ozorkowskiej, nr działki 462, w obrębie Łęczyca. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: • Przedmiarem załącznik Nr 8, • Kosztorysem nakładczym załącznik Nr 9, • Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót załącznik Nr 10, • Dokumentacją projektową załącznik Nr 11, • Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia załącznik Nr 12.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Podpisany i wypełniony formularz oferty – Załącznik Nr 1 do SIWZ. b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania aktualne na dzień składania ofert, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy - załącznik Nr 2 do SIWZ;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach