Przetargi.pl
Modernizacja energetyczna budynku szkolnego w Gminie Kuźnica – termomodernizacja budynku

Gmina Kuźnica ogłasza przetarg

 • Adres: 16-123 Kuźnica, Plac Tysiąclecia PP
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 722 92 81 , fax. 85 722 92 80
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kuźnica
  Plac Tysiąclecia PP 1
  16-123 Kuźnica, woj. podlaskie
  tel. 85 722 92 81, fax. 85 722 92 80
  REGON: 50659421000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.ug.kuznica.wrotapodlasia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja energetyczna budynku szkolnego w Gminie Kuźnica – termomodernizacja budynku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres robót:: 1) izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych/piwnicznych, 2) ocieplenie ścian fundamentowych/piwnicznych wraz z wykonaniem opaski, 3) ocieplenie ścian zewnętrznych, 4) ocieplenie stropu nad loggią, 5) ocieplenie dachu nad salą gimnastyczną, 6) ocieplenie stropu poddasza (część dydaktyczna), 7) ocieplenie dachu nad częścią administracyjną, 8) wymianę podbitki dachowej, 9) wymianę stolarki okiennej, 10) wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej, 11) malowanie pomieszczeń, 12) wymianę pustaków szklanych, 13) drobne elementy elewacyjne, 14) wymianę parapetów zewnętrznych, 15) rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie, 16) zadaszenia nad wejściem, 17) remont balustrad, 18) remont schodów zewnętrznych oraz spoczników, 19) zamurowania, 20) remont przykrycia zsypu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45320000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium. 2. Kwota wadium: 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). 3. Termin złożenia wadium: przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. 5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy dokonać tego przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Gmina Kuźnica, Bank Spółdzielczy w Sokółce nr rachunku: 61 8093 0000 0000 1124 2000 0160. W tytule przelewu należy podać: „Wadium na przetarg pn.: Modernizacja energetyczna budynku szkolnego w Gminie Kuźnica – termomodernizacja budynku”. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 7. Wadium wnoszone w innej formie, niż w pieniądzu musi zostać złożone w siedzibie Urzędu Gminy Kuźnica, ul. pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica, sekretariat, pokój nr 19 w zamkniętej kopercie opisanej tak, jak oferta, z dopiskiem „WADIUM” i być ważne przez cały okres związania ofertą. 8. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w ich treści winien znajdować się zapis o tym, że jest ona nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. Zapłata musi nastąpić niezależnie od ewentualnych zastrzeżeń Wykonawcy. Zamawiającemu powinno przysługiwać prawo dochodzenia należności zabezpieczonych gwarancją bezpośrednio od wystawcy gwarancji. Niedopuszczalne są zapisy uzależniające zapłatę przez gwaranta sumy gwarancyjnej od wcześniejszego żądania zapłaty należności od Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, w celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w sekcji III. 4, składa dokument określony w SIWZ. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji III.4, składa dokument określony w SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach