Przetargi.pl
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Leopoldowie, Gm. Miastkowo

Gmina Miastkowo ogłasza przetarg

 • Adres: 18-413 Miastkowo, ul. Łomżyńska
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 862 174 996 , fax. 86 217 49 96
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miastkowo
  ul. Łomżyńska 32
  18-413 Miastkowo, woj. podlaskie
  tel. 862 174 996, fax. 86 217 49 96
  REGON: 45066995000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa boiska wielofunkcyjnego w Leopoldowie, Gm. Miastkowo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego na działce o numerze ewidencyjnym 236/4 położonej w miejscowości Leopoldowo. W zakresie boiska mieszczą się pola do gry w koszykówkę, siatkówkę, tenisa ziemnego oraz do gry w piłkę ręczną na podłożu z poliuretanu natryskowego. Planuje się wykonanie ogrodzenia z paneli systemowych, chodnik oraz magazynek na sprzęt sportowy z plastiku w technologii Duotech. Szczegółowy zakres rzeczowy oraz technologia wykonania zostały określone w załączonych do SIWZ: 1) szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, 2) dokumentacji projektowej, 3) przedmiarach robót jako dokumentach pomocniczych. Dokumentacja projektowa oraz przedmiary robót stanowią integralną część SIWZ. Przedmiary robót będące załącznikami do SIWZ stanowią materiał informacyjny co do rodzaju robót objętych niniejszym zamówieniem, zatem nie mogą być przedmiotem powoływania się przez Wykonawcę jako podstawa wyceny oferty. Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej i zebranie niezbędnych informacji do sporządzenia oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2. Zgodnie z art. 45 ust. 6 wadium może być wnoszone w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo: Bank Spółdzielczy Łomża Oddział Miastkowo Numer rachunku 92 8757 1037 1300 0055 2000 0090, z adnotacją: Wadium do przetargu na „Budowę boiska wielofunkcyjnego w Leopoldowie’’ postępowanie nr IGN.271.4.2020 2) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu za moment wniesienia uznaje się moment uznania rachunku zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty potwierdzenie lub kserokopię wpłaty wadium. 4. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancji 1) W przypadku wadium wnoszonego w poręczeniach lub gwarancji, oryginał dokumentu (poręczenia lub gwarancji) należy dołączyć do składanej oferty. Zaleca się nie wpinać na trwałe tego dokumentu do całości oferty. 2) Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać informację, iż stanowi on wadium wniesione na rzecz Gminy Miastkowo w przetargu na „Budowę boiska wielofunkcyjnego w Leopoldowie” – postępowanie nr IGN.271.4.2020 oraz bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wymaganej kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie Pzp. UWAGA W dokumencie tym gwarant (poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez beneficjenta (Gminę Miastkowo) dodatkowych warunków albo przedłożenia dodatkowych dokumentów (oprócz dokumentu potwierdzającego umocowanie osób do występowania w imieniu Gminy Miastkowo z żądaniem zapłaty). 5.Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na podstawie art. 46 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia podany jest w Załączniku nr 4 do SIWZ 2. Dowód wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach