Przetargi.pl
Wykonanie elewacji ściany zewnętrznej budynku Kuratorium Oświaty w Białymstoku (od podwórka) i docieplenie od wewnątrz ścian zewnętrznych budynku (od podwórka) oraz dostosowanie pomieszczeń w piwnicy budynku na potrzeby archiwum.

Kuratorium Oświaty ogłasza przetarg

 • Adres: 15-950 Białystok, ul. Rynek Kościuszki
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857 484 848, , fax. 857 484 849
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kuratorium Oświaty
  ul. Rynek Kościuszki 9
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857 484 848, , fax. 857 484 849
  REGON: 64730010000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kuratorium.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie elewacji ściany zewnętrznej budynku Kuratorium Oświaty w Białymstoku (od podwórka) i docieplenie od wewnątrz ścian zewnętrznych budynku (od podwórka) oraz dostosowanie pomieszczeń w piwnicy budynku na potrzeby archiwum.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach wykonania elewacji i docieplenia od wewnątrz ścian zewnętrznych budynku Kuratorium zaplanowano: przygotowanie starego tynku i ościeży poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, uzupełnienie tynków i ościeży, dwukrotne malowanie farbą oraz rozbiórkę rynien i rur spustowych, a następnie montaż nowych. W ramach docieplania od wewnątrz ścian zewnętrznych budynku zaplanowano: opróżnienie instalacji CO z wody, demontaż grzejników, wykonanie izolacji pionowej wnęk zagrzejnikowych, izolacji pionowej glefów wewnętrznych, izolacji pionowej ścian wewnętrznych, a następnie ponowny montaż grzejników i napełnienie wodą instalacji CO. W ramach doszczelnienia od zewnątrz izolacji przeciwwodnej ściany piwnicy zaplanowano: zerwanie nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie wykopu wąskoprzestrzennego, odsłonięcie zewnętrznej ściany fundamentowej na styku z ławą fundamentową, wykonanie izolacji ściany piwnicy, a następnie zasypanie wykopów i ułożenie kostki betonowej z demontażu. W ramach dostosowania pomieszczeń piwnicy na potrzeby archiwum oraz odtworzenia instalacji oświetleniowej w tych pomieszczeniach i wykonania wentylacji zaplanowano: obniżenie posadzki, odtworzenie instalacji oświetleniowej po zakończeniu prac budowlanych w pomieszczeniach piwnicy. W ramach wentylacji piwnicy zaplanowano: montaż wentylatora promieniowego, kanałowego, przewodów wentylacyjnych, zaworu nawiewnego z ramką montażową, kratek wentylacyjnych i siatek ochronnych wraz z robotami budowlanymi pomocniczymi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45320000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium. 2. Kwota wadium: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych), 3. Termin złożenia wadium: przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. 5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy dokonać tego przelewem na rachunek bankowy Kuratorium Oświaty w Białymstoku: Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Białymstoku Nr 11 1010 1049 1004 0713 9120 0000, z dopiskiem: „wadium na wykonanie elewacji, docieplenie ścian oraz dostosowanie piwnicy na potrzeby archiwum w Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9.”. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 7. Wadium wnoszone w innej formie, niż w pieniądzu musi zostać złożone w sekretariacie Kuratorium Oświaty w Białymstoku w zamkniętej kopercie opisanej tak, jak oferta, z dopiskiem „WADIUM” i być ważne przez cały okres związania ofertą. 8. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w ich treści winien znajdować się zapis o tym, że jest ona nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. Zapłata musi nastąpić niezależnie od ewentualnych zastrzeżeń Wykonawcy. Zamawiającemu powinno przysługiwać prawo dochodzenia należności zabezpieczonych gwarancją bezpośrednio od wystawcy gwarancji. Niedopuszczalne są zapisy uzależniające zapłatę przez gwaranta sumy gwarancyjnej od wcześniejszego żądania zapłaty należności od Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z późn. zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach