Przetargi.pl
Modernizacja dźwigu osobowego w budynku Przychodni Ciołka 11 w Warszawie w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście ogłasza przetarg

 • Adres: 01-445 Warszawa, E. Ciołka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 228 360 191, , fax. 228 378 127
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście
  E. Ciołka 11
  01-445 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 228 360 191, , fax. 228 378 127
  REGON: 10183960000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozwola.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja dźwigu osobowego w budynku Przychodni Ciołka 11 w Warszawie w systemie zaprojektuj i wybuduj.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia w systemie zaprojektuj i wybuduj jest całkowita modernizacja dźwigu osobowego wraz z pracami towarzyszącymi w Przychodni Lekarskiej przy ul. Ciołka 11. Zakres prac obejmuje między innymi: a) Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji w/w zadania inwestycyjnego. Opracowanie projektowe wielobranżowe winno obejmować cały zakres realizowanego zadania wraz z uzgodnieniem w UDT. b) Wykonanie prac budowlano-montażowych i towarzyszących wraz z pracami zabezpieczającymi. c) Kompletna wymiana dźwigu wraz z podzespołami i układem jezdnym. d) Kompletna wymiana instalacji elektrycznej z rozdzielnicą dźwigu. e) Wykonanie dokumentacji powykonawczej. f) Procedura odbioru i dopuszczenia do użytkowania dźwigu przez UDT g) Comiesięczna konserwacja dźwigu w okresie udzielonej gwarancji Przedmiot zamówienia opisuje Program Funkcjonalno - Użytkowy stanowiący Załącznik Nr 8 do SIWZ, oraz archiwalna dokumentacja projektowa, stanowiąca Załącznik nr 10 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45313100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych i 00/100). W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, kwotę należy przekazać na konto Zamawiającego: Nr 89 1020 1185 0000 4902 0142 8689 z dopiskiem Wadium – Wymiana dźwigu osobowego w Przychodni Lekarskiej przy ul. Ciołka 11 w Warszawie. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych szczegółowo w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu musi obejmować cały okres związania z ofertą. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na konto Zamawiającego. Oferta, która nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie odrzucona z przedmiotowego postępowania. Forma wadium. Wadium może być wniesione w następujących formach: A) pieniądzu; B) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; C) gwarancjach bankowych; D) gwarancjach ubezpieczeniowych; E) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 2007, Nr 42 poz. 275, z z późn. zm. ).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony formularz oferty z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 1 do SIWZ; 2) Oświadczenia-Załącznik nr 2 i 3 do siwz 3) Dowód złożenia wadium 4) Wypełniony harmonogram robót (załącznik nr 9 do siwz) 5) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach