Przetargi.pl
„Budowa placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych w ramach zadań pn.: 1. „Budowa placu zabaw na gruncie gminnym – kontynuacja w miejscowości Faustynowo”. 2. „Urządzenie i zagospodarowanie działki gminnej (ogrodzenie, urządzenie placu zabaw, siłowni zewnętrznej i boiska) – kontynuacja w miejscowości Rumoka”. 3. „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej – budowa placu zabaw w miejscowości Wola Młocka”. 4. „Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Malużyn”. 5. „Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Zalesie”.”.

Gmina Glinojeck ogłasza przetarg

 • Adres: 06-450 Glinojeck, ul. Płocka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 236 740 017 , fax. 236 742 818
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Glinojeck
  ul. Płocka 12
  06-450 Glinojeck, woj. mazowieckie
  tel. 236 740 017, fax. 236 742 818
  REGON: 13037788200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.glinojeck.e-biuletyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych w ramach zadań pn.: 1. „Budowa placu zabaw na gruncie gminnym – kontynuacja w miejscowości Faustynowo”. 2. „Urządzenie i zagospodarowanie działki gminnej (ogrodzenie, urządzenie placu zabaw, siłowni zewnętrznej i boiska) – kontynuacja w miejscowości Rumoka”. 3. „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej – budowa placu zabaw w miejscowości Wola Młocka”. 4. „Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Malużyn”. 5. „Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Zalesie”.”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw w ramach zadania pn.: „Budowa placu zabaw na gruncie gminnym – kontynuacja w miejscowości Faustynowo”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 300,00 zł (słownie: trzysta złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie doprecyzowuje tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oprócz dokumentów lub oświadczeń na potwierdzenie spełnienia warunków wymienionych w pkt. 7 SIWZ należy złożyć: a) ofertę wg Załącznika Nr 1 do SIWZ, b) niezbędne pełnomocnictwa, jeżeli zostały udzielone, c) dowód wniesienia wadium – jeżeli zostało wniesione w innej formie niż pieniądzu, d) jeżeli działalność prowadzona jest w formie spółki cywilnej; każdy ze wspólników spółki cywilnej składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, e) zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – jeżeli dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach