Przetargi.pl
Dostawa urządzeń grzewczych

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 96-300 Żyrardów, ul. Armii Krajowej
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 46 858 10 00 , fax. 46 858 10 01
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o.
  ul. Armii Krajowej 5
  96-300 Żyrardów, woj. mazowieckie
  tel. 46 858 10 00, fax. 46 858 10 01
  REGON: 75008796000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgm.zyrardow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Gminna osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa urządzeń grzewczych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa 85 szt. miejscowych ogrzewaczy na paliwo stałe z otwartą komorą spalania. Dostawa realizowana będzie partiami w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2020 r. lub do wyczerpania limitu kwotowego. Dostawy będą odbywać się według potrzeb Zamawiającego na podstawie doraźnych pisemnych zamówień dostawy przesyłanych faksem lub emailem do Wykonawcy, nie mniej niż 10 szt. w jednej dostawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39700000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 600,00 zł ( słownie: trzy tysiące sześćset 00/100 zł.) Wadium może być wniesione w formach o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BGŻ 48 2030 0045 1110 0000 0254 7140 z dopiskiem na przelewie ,, Dostawa urządzeń grzewczych” Dowód wniesienia wadium w formie gotówki w postaci kopii dokonanego przelewu należy załączyć do oferty. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy załączyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz z dokumentami ( np. umieszczony w koszulce lub kopercie, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów) Do wnoszenia, zwracania i zatrzymywania wadium Zamawiający będzie stosował art. 45-46 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach