Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej Nr 4630W Olszewo-Dębsk-Nadratwo-Ługi odcinek od km 5+200,00 do km 7+862,80

Powiat Żuromiński ogłasza przetarg

 • Adres: 09-300 Żuromin, Plac Józefa Piłsudskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 23 657 47 00 , fax. 23 657 35 35
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Żuromiński
  Plac Józefa Piłsudskiego 4
  09-300 Żuromin, woj. mazowieckie
  tel. 23 657 47 00, fax. 23 657 35 35
  REGON: 13037775800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zuromin-powiat.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej Nr 4630W Olszewo-Dębsk-Nadratwo-Ługi odcinek od km 5+200,00 do km 7+862,80
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 4630W Olszewo-Dębsk-Nadratwo-Ługi odcinek od km 5+200,00 do km 7+862,80” Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Roboty budowlane i rozbiórkowe, Roboty ziemne, Odwodnienie korpusu drogowego, Podbudowy, Nawierzchnie, Roboty wykończeniowe, Urządzenia bezpieczeństwa ruchu, Elementy ulic. Szczegółowy zakres robót określają dokumentacja projektowa oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót w zakresie wskazanym w kosztorysach ofertowych oraz przedmiarach robót stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi wykonawca.Wykonawca zobowiązany jest do: - oznakowania prowadzonych przez siebie robót w pasie drogowym, znakami średnimi (wielkość), odblaskowymi i pozostawienie ich na odcinku prowadzonych do całkowitego zakończenia robót. Pracownicy w kamizelkach ostrzegawczych, - przygotowania projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z wszelkimi uzgodnieniami na czas wykonywanych robót, - wykonania inwentaryzacji powykonawczej przedmiotu zamówienia w wersji papierowej i elektronicznej w formacie pdf, dwg, złożenia jej do zatwierdzenia w PZGiK, na dzień zakończenia robót oraz przedłożenia przyjętej do zasobu PZGiK na dzień odbioru robót, - usunięcia i zakupu drzew wykarczowanych zgodnie z projektem budowlanym oraz z wykazem drzew do wycinki na podstawie cen określonych w Uchwale podjętej przez Zarząd Powiatu Żuromińskiego Nr 432/2017 z dnia 19.01.2017r., która to dokumentacja stanowi załącznik do SIWZ. Wartość i ilość drzew określa wykaz drzew do wycinki. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty ceny za zakupione drzewo w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy na przebudowę ww. drogi. Zapłata nastąpi przelewem na konto nr 60 1020 1592 0000 2102 0266 9356 Nabywca: Powiat Żuromiński, Plac Józefa Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin; NIP: 511-02-90-993. Odbiorca/Płatnik: Starostwo Powiatowe Plac Józefa Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin, Na powyższą cenę Zamawiający wystawi Wykonawcy fakturę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy zł), 2) wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu do składania ofert, 3) wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być ważne minimum przez okres związania ofertą, dotyczyć przedmiotowego zamówienia i zawierać klauzule gwarantujące możliwość zatrzymania wadium w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp, 4) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy PKO Bank Polski S.A w Żurominie nr 67 1020 1592 0000 2502 0266 9422 przed upływem terminu składania ofert, 5) jeżeli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz należy do oferty załączyć kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał należy załączyć do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot bez konieczności rozszywania oferty) lub w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Żurominie, Plac Józefa Piłsudskiego 4, I piętro (składamy oryginał dokumentu wadium). 6) godziny otwarcia urzędu: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:30.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Grupa kapitałowa - wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Potencjał innych podmiotów - wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ. Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać informacje dotyczące co najmniej: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu. b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą, Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt. III.3-III.6.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach