Przetargi.pl
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Liśnik Duży – Kolonia polegająca na przebudowie drogi na odcinku dł. 0,4km

Gmina Gościeradów ogłasza przetarg

 • Adres: 23275 Gościeradów, Gościeradów
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 158 381 105 , fax. 158 381 140
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gościeradów
  Gościeradów 61
  23275 Gościeradów, woj. lubelskie
  tel. 158 381 105, fax. 158 381 140
  REGON: 83040964300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Liśnik Duży – Kolonia polegająca na przebudowie drogi na odcinku dł. 0,4km
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Liśnik Duży – Kolonia polegająca na przebudowie drogi na odcinku dł. 0,4km (od km 0+400 do km 0+800) na działce nr 276 położonej w obr. geodez. Liśnik Duży - Kolonia. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać: 1) Roboty przygotowawcze: geodezyjne odtworzenie pasa drogowego, wytyczenie trasy drogi w terenie, na odcinku dł. 0,4 km, plantowanie poboczy wykonane mechanicznie przy grubości ścinania do 10cm oraz odsłonięcia istniejącej nawierzchni żwirowej szer. śr. 0,75m; 2) Podbudowę: profilowanie i zagęszczanie podłoża (istn. nawierzchni żwirowej) wyk. mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne podbudowy i nawierzchni z wykonaniem zarysu koryta (oporów wys. ok. 20cm) pod wykonanie warstw wzmacniająco-wyrównujących podbudowy z kruszyw łamanych – szer. min. 3,8m na dł. 0,4 km; wyrównanie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni żwirowej warstwą kruszywa łamanego (0,63mm) stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy po zagęszczeniu 10cm, szer., 3,80 m na dł. 0,4 km; warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych (0/31,5mm) stabilizowanych mechanicznie, gr. w-wy po zagęszczeniu 10 cm, szer. 3,80m na dł. 0,4 km. 3) Nawierzchnię: z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o uziarnieniu 0/11,2 mm Standard II (AC 11W50/70), o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa wiążąca), na szerokości 3,50m na długości 0,400 km; z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o uziarnieniu 0/11,2 mm (AC 11S50/70) Standard II, o grubości 3,0 cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna), szerokość 3,50m na długości 0,400 km; 4) Roboty wykończeniowe: utwardzenie poboczy warstwą kruszyw łamanych gr. w-wy 10 cm (obustronnie) po zagęszczeniu, po szer. min. 0,5m na długości 0,400 km. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (oraz podstawę wyceny) zawiera złącznik do niniejszej SIWZ: - Przedmiar robót, - Uproszczona dokumentacja techniczna, - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach