Przetargi.pl
Modernizacja (przebudowa) dróg dojazdowych na terenie Gminy Goscieradów

Gmina Gościeradów ogłasza przetarg

 • Adres: 23275 Gościeradów, Gościeradów
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 158 381 105 , fax. 158 381 140
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gościeradów
  Gościeradów 61
  23275 Gościeradów, woj. lubelskie
  tel. 158 381 105, fax. 158 381 140
  REGON: 83040964300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja (przebudowa) dróg dojazdowych na terenie Gminy Goscieradów
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja (przebudowa) dróg dojazdowych na terenie Gminy Gościeradów. Powyższe zamówienie zostało podzielone na trzy części: Część Nr 1 - Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej w miejscowości Wólka Szczecka gm. Gościeradów, na odcinku długości 0,4 km. Część Nr 2 - Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obr. geodez. Aleksandrów gm. Gościeradów, na odcinku długości 0,35 km. Część Nr 3 - Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej w miejscowości Suchodoły gm. Gościeradów, na odcinku długości 0,292 km. W ramach przedmiotu zamówienia dla części Nr 1 należy wykonać: 1) Roboty przygotowawcze: geodezyjne wytyczenie trasy drogi w terenie, parametrów drogi, na odcinku dł. 0,4 km, plantowanie poboczy wykonane mechanicznie przy grubości ścinania do 10cm oraz odsłonięcia istniejącej nawierzchni żwirowej szer. śr. 0,75m; 2) Podbudowę: profilowanie i zagęszczanie podłoża (istn. nawierzchni żwirowej) wyk. mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne podbudowy i nawierzchni z wykonaniem zarysu koryta (oporów wys. ok. 20cm) pod wykonanie warstw wzmacniająco-wyrównujących podbudowy z kruszyw łamanych – szer. min. 3,8m na dł. 0,4 km, warstwę dolną podbudowy z kruszyw łamanych (0/63mm) stabilizowanych mechanicznie, gr. w-wy po zagęszczeniu 15cm, szer., 3,80 m na dł. 0,4 km, warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych (0/31,5mm) stabilizowanych mechanicznie, gr. w-wy po zagęszczeniu 8 cm, szer., 3,80m na dł. 0,4 km. 3) Nawierzchnię: z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o uziarnieniu 0/11,2 mm Standard II (AC 11W50/70), o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa wiążąca), na szerokości 3,50m na długości 0,400 km, z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o uziarnieniu 0/11,2 mm Standard II (AC 11S50/70), o grubości 3,0 cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna), szerokość 3,50m na długości 0,400 km; 4) Roboty wykończeniowe: utwardzenie poboczy warstwą kruszyw łamanych gr. w-wy 10 cm (obustronnie) po zagęszczeniu, po szer. min. 0,5m na długości 0,400 km. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (oraz podstawę wyceny) dla części Nr 1 zawiera złącznik Nr 1a do niniejszej SIWZ: - Przedmiar robót, - Uproszczona dokumentacja techniczna, - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach