Przetargi.pl
Modernizacja drogi gminnej Nr 107881B – ul. Traktat Suraski w Wysokiem Mazowieckiem.

Gmina Miejska Wysokie Mazowiecki ogłasza przetarg

 • Adres: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 862 752 592 , fax. 862 752 593
 • Data zamieszczenia: 2020-06-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Wysokie Mazowiecki
  ul. Ludowa 15
  18-200 Wysokie Mazowieckie, woj. podlaskie
  tel. 862 752 592, fax. 862 752 593
  REGON: 45001067100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wysokiemazowieckie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja drogi gminnej Nr 107881B – ul. Traktat Suraski w Wysokiem Mazowieckiem.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonanie następujących robót:  profilowanie istniejącej korony drogi o powierzchni 6,0 m x 840,0 m = 5 040,0 m2;  mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku o gr 10 cm na całej szerokości drogi 6,0 m x 840 m = 5 040 m2;  wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem naturalnym o ciągłym uwarstwieniu fr. 0÷31,5 + 30% kruszywa łamanego o grubości 20,0 cm ze stabilizacją mechaniczną o powierzchni 5,5 m x 840,0 m = 4 620,0 m2. Szczegółowy zakres prac został określony w załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robót. Do protokołu odbioru Wykonawca dołączy wszelkie posiadane aprobaty techniczne, świadectwa jakości, certyfikaty, atesty na wbudowane materiały, oświadczenia kierownika budowy oraz kosztorysy powykonawcze oddzielnie na poszczególne branże. Wykonawca sporządzi inwentaryzację robót w 3 egzemplarzach. Koszt inwentaryzacji i całej obsługi geodezyjnej związanej z przebudową ponosi Wykonawca. Wykonawca wraz z dokumentacją powykonawczą dostarcza dokumenty niezbędne do zgłoszenia zakończenia budowy w PINB w formie 2 egz oddzielnej dokumentacji. Rozliczenie za przedmiot umowy odbywać się będzie na podstawie faktury wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę. Dopuszcza się faktury przejściowe zgodnie z postanowieniami umowy. Faktura będzie płatna w terminie 30 dni od daty dostarczenia jej przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego. Do faktur wykonawca jest zobowiązany dołączyć oświadczenie podwykonawców i dalszych podwykonawców o braku zaległości w ich wynagrodzeniu. Jeżeli w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót zostały wykazane przykładowe urządzenia i materiały w ofercie można przyjąć inne równoważne urządzenia i materiały spełniające parametry techniczne określone w dokumentacji projektowej. W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych, do oferty należy dołączyć potwierdzenie równoważności w formie pozwalającej jednoznacznie to określić.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 5 000 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenia kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014r. poz. 1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240). Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem (tj. w formie bezgotówkowej) na rachunek bankowy w PKO BP SA O/WYSOKIE MAZOWIECKIE Nr rachunku 81 1020 1332 0000 1402 0941 7629 dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. W tytule wpłaty należy wpisać: „Wadium –postępowanie nr MK. 272.5.2020 Modernizacja drogi gminnej Nr 107881B – ul. Traktat Suraski w Wysokiem Mazowieckiem” Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 3. Zamawiający zaleca aby w przypadku wniesienia wadium w formie: - pieniężnej - załączyć do oferty dokument potwierdzający wniesienie wadium, - innej niż pieniężnej – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia załączona do oferty. 4. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 4a ustaw pzp. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z ustawowymi przesłankami – art. 46 ust. 4a i ust. 5.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wymaga spełnienia warunku w sposób szczególny
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015r. poz. 184, 1618 i 1634). Wraz ze złożonym oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzi do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (zał. Nr 8 do SIWZ) Formularz ofertowy i inne załączniki i oświadczenia wymienione w SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach