Przetargi.pl
Modernizacja drogi gminnej nr 102858E Witawa – Żakowiec – Ostrówki

Gmina Dąbrowice ogłasza przetarg

 • Adres: 99352 Dąbrowice, Nowy Rynek
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 0-24 2522587, , fax. 0-24 2522587
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dąbrowice
  Nowy Rynek 17
  99352 Dąbrowice, woj. łódzkie
  tel. 0-24 2522587, , fax. 0-24 2522587
  REGON: 61101589100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dabrowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja drogi gminnej nr 102858E Witawa – Żakowiec – Ostrówki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Modernizacja drogi gminnej nr 102858E Witawa - Żakowiec - Ostrówki”. W ramach zadania zostanie zmodernizowana droga na odcinku o dł. 3741,95m. Modernizacja obejmie wykonanie dwupasmowej jezdni o szerokości 4,0 - 5,0 m o nawierzchni mineralno - asfaltowej oraz obustronnych poboczy o szerokości 0,75 cm o nawierzchni z kruszywa łamanego. Na końcu drogi w związku z istniejącą szerokością pasa drogowego przewiduje się wykonanie jezdni o szerokości 4,0 m. Zjazdy należy wykonać z kruszywa łamanego o grubości 10 cm. W przypadku lokalizacji zjazdu w rejonie rowu przydrożnego przewiduje się wykonanie przepustów fi 400 mm pod zjazdem. Zabezpieczone zostaną także istniejące sieci telefoniczne pod jezdnią rurami osłonowymi grubościennymi dwudzielnymi fi 110 mm.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233200-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium wynosi 20.000 PLN- należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z rozdziałem I ust. 13 SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach