Przetargi.pl
Zarządzanie targowiskami miejskimi w Wieruszowie przy ul. Polnej i Okrzei oraz przy ul. Osiedlowej

Burmistrz Wieruszowa ogłasza przetarg

 • Adres: 98-400 Wieruszów, Rynek
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. +48627832610, , fax. +48627832611
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Wieruszowa
  Rynek 1-7
  98-400 Wieruszów, woj. łódzkie
  tel. +48627832610, , fax. +48627832611
  REGON: 250855392
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wokiss.pl/wieruszowm/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zarządzanie targowiskami miejskimi w Wieruszowie przy ul. Polnej i Okrzei oraz przy ul. Osiedlowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zarządzanie targowiskami miejskimi w Wieruszowie. Granice targowisk miejskich oraz ich regulamin ustalone są uchwalą Nr VIII/64/2003 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk na terenie gminy Wieruszów ich regulaminu oraz powierzenia Burmistrzowi Wieruszowa uprawnień do ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności gminnej usytuowanych na tych targowiskach, zmieniona uchwałą Nr XXXIII/260/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk na terenie gminy Wieruszów ich regulaminu oraz powierzenia Burmistrzowi Wieruszowa uprawnień do ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności gminnej usytuowanych na tych targowiskach. 2. Okres trwania umowy ustala się od dnia podpisania umowy do 31 lipca 2020 r. 3. Zamawiający zastrzega, że umowa zostanie podpisana po przyjęciu i uprawomocnieniu się uchwały Rady Miejskiej w Wieruszowie zmieniającej Regulamin targowisk miejskich w Wieruszowie, w którym zmieniony zostanie zapis w sprawie zarządzania targowiskami miejskimi (§ 1. ust. 3 Regulaminu targowisk miejskich w Wieruszowie) 4. Do obowiązków Wykonawcy (Administratora targowisk) należy: 1) organizowanie targów zgodnie z przyjętymi zasadami, w dniach i godzinach ustalonych w regulaminie jako dni otwarcia targowisk; 2) przestrzeganie regulaminu targowisk miejskich w Wieruszowie uchwalonego przez Radę Miejską w Wieruszowie oraz kontrola i egzekwowanie jego przestrzegania przez osoby prowadzące sprzedaż na targowisku; 3) prawidłowe naliczanie i pobieranie opłat targowych od osób handlujących na targowiskach wg stawek określonych uchwałą Rady Miejskiej w Wieruszowie (aktualnie obowiązujące stawki opłaty targowej ustalone są w Uchwale Nr XXXIV/270/2017 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie opłaty targowej (ze zm); 4) naliczanie i pobieranie opłat za rezerwację stanowisk handlowych na targowiskach (zasady rezerwacji stanowisk handlowych zostaną przyjęte odrębnym zarządzeniem Burmistrza Wieruszowa); 5) wydawanie osobom prowadzącym sprzedaż na targowiskach pokwitowań z tytułu wnoszonych opłat targowych i opłat rezerwacyjnych. Druki pokwitowania winny być zaopatrzone w datę wpłaty, nazwę i adres Administratora targowisk, a ponadto winny być ostemplowane pieczęcią Gminy Wieruszów; 6) prowadzenie szaletów miejskich znajdujących się na targowisku przy ul. Polnej i Okrzei. Aktualnie obowiązujące stawki za korzystanie z sanitariatów na targowisku miejskim w Wieruszowie przy ul. Polnej i Okrzei ustalone są Zarządzeniem Nr 121/2012 Burmistrza Wieruszowa z dnia 31.12.2012 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z sanitariatów na targowisku miejskim w Wieruszowie. Szalety otwierają się automatycznie po wrzuceniu do wrzutnika monety o odpowiednim nominale; 7) wpłacanie na konto Urzędu Miejskiego w Wieruszowie 100% wpływów z opłat, o których mowa w punktach 3, 4 i 6 według poniższych zasad:  opłaty targowe wg zasad określonych uchwałą Rady Miejskiej w Wieruszowie w sprawie opłaty targowej,  opłaty za rezerwacje wg zasad określonych zarządzeniem Burmistrza Wieruszowa,  opłaty za korzystanie z szaletów funkcjonujących na targowisku miejskim przy ul. Polnej i Okrzei wg zasad ustalonych zarządzeniem Burmistrza Wieruszowa. Opłaty za korzystanie z szaletu za dany miesiąc należy wpłacać na konto Urzędu Miejskiego w terminie do dnia 5-go następnego miesiąca. W przypadku nie dotrzymania terminów wpłat, naliczone zostaną odsetki w ustawowej wysokości; 8) sporządzanie miesięcznych rozliczeń pobranych opłat targowych, opłat z tytułu rezerwacji stanowisk handlowych oraz za korzystanie z szaletu i dostarczanie ich do Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Wieruszowie w terminie do dnia 5-go następnego miesiąca. Rozliczenia będą dostarczane w wersji papierowej opatrzone pieczątka i podpisem Administratora targowisk oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej); 9) utrzymanie targowisk i obiektów znajdujących się na targowisku przy ul. Polnej i Okrzei we właściwym stanie technicznym; 10) utrzymanie porządku i czystości na targowiskach; 11) w okresie zimowym odśnieżanie targowisk i usuwanie śliskości na ciągach komunikacyjno – pieszych, 12) zapewnienie usuwania nieczystości stałych z terenu targowiska we własnym zakresie; 13) kontrola i egzekwowanie przestrzegania wymagań higienicznych i sanitarnych; 14) przestrzeganie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 15) realizacja zaleceń oraz zarządzeń pokontrolnych wydanych przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną i jednostki upoważnione do kontroli a także ustaleń i wniosków Burmistrza dotyczących właściwego funkcjonowania targowiska; 16) sprawowanie dozoru targowisk w czasie godzin handlu zapewniającego bezkonfliktowe zarządzanie targowiskami i rozstrzyganie kwestii spornych wynikłych w czasie funkcjonowanie targowisk. W przypadku targowiska zlokalizowanego przy ul. Polnej i ul. Okrzei wymagana stała obecność pracowników na targowisku w godzinach jego otwarcia, zapewniająca jego prawidłowe funkcjonowanie. 17) prowadzenie programu do zarządzania targowiskami Interaktywny Administrator Targowisk opracowanego na potrzeby funkcjonowania targowisk miejskich w Wieruszowie przy ul. Polnej i Okrzei oraz przy ul. Osiedlowej; 18) składanie Burmistrzowi sprawozdań dotyczących działalności targowisk, dwa razy w roku w terminach: do dnia 10 lipca - za I półrocze i do dnia 15 stycznia za rok kalendarzowy poprzedzający rok złożenia sprawozdania; 19) opracowywanie i przedstawianie Burmistrzowi:  propozycji opłat targowych i za rezerwację stanowisk handlowych wraz z uzasadnieniem,  zamierzeń Administratora targowisk, mających na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania działalności targowisk i ich utrzymania w należytym stanie technicznym wraz ze sposobem ich sfinansowania; 20) zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu targowiskami zgodnie z przeznaczeniem znajdującego się na targowiskach mienia i jego ochroną. 5. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia określają w/w Uchwały i Zarządzenia oraz projekt umowy, który stanowi integralną część niniejszej specyfikacji. Zamawiający zastrzega, że treść uchwał i zarządzeń może ulec zmianie. Zmiany uchwał i zarządzeń będą konsultowane z Administratorem targowisk. 6. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzania kontroli na targowisku przez upoważnionych w tym celu przez Burmistrza Wieruszowa pracowników Urzędu Miejskiego w Wieruszowie. Kontrola może odbyć się bez wcześniejszego poinformowania Administratora targowisk o planowanym terminie jej przeprowadzenia. 7. Administrator targowisk może w porozumieniu z Zamawiającym dokonać nowego planu podziału stanowisk przeznaczonych do sprzedaży (Zamawiający dysponuje zdjęciami panoramicznymi przedstawiającymi dotychczasowe rozstawienie sprzedających na targowisku przy ul. Polnej i Okrzei z trzech kolejno następujących po sobie targowisk). 8. Administrator targowisk ponosi koszty z tytułu opłat związanych z bieżącą eksploatacją targowisk (w tym wywóz nieczystości oraz opłaty za pobór wody i energii elektrycznej) oraz za zapewnienie prawidłowego funkcjonowania i utrzymania targowisk w należytym stanie technicznym. 9. Z tytułu wykonywanego zarządu nad targowiskami, Administrator będzie otrzymywał wynagrodzenie miesięczne w formie prowizji od uzyskanych wpływów z tytułu opłaty targowej, opłaty za rezerwację stanowisk handlowych, opłaty za korzystanie z szaletów funkcjonujących na targowisku miejskim przy ul. Polnej i Okrzei w wysokości: a) Od pobranej opłaty targowej – prowizja w wysokości nie więcej niż 50 % opłaty targowej; b) Od uzyskanych wpływów z opłaty za rezerwację stanowisk handlowych prowizja w wysokości nie więcej niż 50 % pobranej opłaty; c) Od uzyskanych wpływów za korzystanie z szaletów funkcjonujących na targowisku miejskim przy ul. Polnej i Okrzei prowizja w wysokości nie więcej niż 50% pobranej opłaty. Wynagrodzenie przekazywane będzie w oparciu o miesięczne rozliczenia pobranych przez Administratora opłat, o których mowa w § 4 pkt. 3 i 4 projektu umowy w terminie 21 dni od daty dostarczenia rozliczenia. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Planowane roczne wpływy z usług za zarządzanie targowiskami przy ul. Polnej i ul. Okrzei na podstawie roku 2016 stanowią kwotę 353.505,00 zł brutto. 10. Wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości oraz wymagać takiego ubezpieczenia od wykonawców robót i usług zamawianych w ramach realizacji niniejszej umowy 11. Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z nieruchomościami i ich otoczeniem w celu uzyskania dla siebie oraz na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkich informacji, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na wykonanie zamówienia. Koszty takiej wizyty ponosi Wykonawca. 12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 16. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom, zobowiązany jest do wskazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 17. Postępowanie jest prowadzone wg zasad określonych w art. 24aa Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70330000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę związaną z zarządzaniem obiektami użyteczności publicznej trwającą minimum 12 miesięcy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO PRZEZ WYKONAWCĘ, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA OCENIONA NAJWYŻEJ NA PODSTAWIE ART. 26 UST. 2 PZP. 1.Dokument potwierdzający, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 2.Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego. Wykonawcy, którzy składają ofertę wspólnie w rozumieniu art. 23 ustawy Pzp muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Oferta powinna zawierać dokumenty w/w dla każdego partnera z osobna. INNE DOKUMENTY, KTÓRE WSZYSCY WYKONAWCY MUSZĄ ZŁOŻYĆ W OFERCIE 1)Wypełniony druk „Formularz ofertowy”, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie; 2)Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie; 3)Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy); Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 PrZamPubl). 4)Wykaz wykonanych usług ( załącznik nr 6).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach