Przetargi.pl
Modernizacja drogi gminnej na odcinku Podrąbiona - Stacja kolejowa Bąk

Urząd Gminy w Karsinie ogłasza przetarg

 • Adres: 83-440 Karsin, ul. Długa 222
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6873322 , fax. 058 6873120
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Karsinie
  ul. Długa 222 222
  83-440 Karsin, woj. pomorskie
  tel. 058 6873322, fax. 058 6873120
  REGON: 00053966700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.karsin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja drogi gminnej na odcinku Podrąbiona - Stacja kolejowa Bąk
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi gminnej nr 207009G na odcinku Podrąbiona -Stacja kolejowa Bąk. Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na: - Wykonaniu profilu drogi na całej szerokości wynoszącej średnio 5,0 m i długości 3,1 km. - Wykonaniu warstwy konstrukcyjnej o grubości 12 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczne 0-31,5mm. - Wykonaniu warstwy klinującej gr 3 cm (po zagęszczeniu) z klińca 5-20 mm. - Wykonanie spływów wody opadowej poza teren drogi, W przypadku kolizji z istniejącym zadrzewieniem, niezbędnych wycinek dokonają pracownicy Nadleśnictwa Kościerzyna.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331237
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu wniesienie wadium nie jest wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://karsin.ires.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach