Przetargi.pl
„Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt YOUMBO na terenie gminy Sztum – część II”

Miasto i Gmina Sztum ogłasza przetarg

 • Adres: 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 556 406 303 , fax. 556 406 300
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Sztum
  ul. Mickiewicza 39
  82-400 Sztum, woj. pomorskie
  tel. 556 406 303, fax. 556 406 300
  REGON: 17074777300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sztum.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt YOUMBO na terenie gminy Sztum – część II”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Wykonanie gruntowych nawierzchni dróg gminnych z płyt żelbetowych wielootworowych (Yumbo) 100x75x12,5cm w systemie pasowym – znajdujących się w dwóch pasach szerokości 1,0 m, położonych w odległości 1,0 m od siebie, tak aby mogły poruszać się po nich koła pojazdu. Na łukach o promieniach większych (np. >250m) płyty należy układać tak samo jak na odcinkach prostych. Krzywiznę ułożonych płyt można uzyskać przez rozszerzenie szczelin od zewnętrznej strony łuku. Na łukach o małych promieniach (np. <250m) nawierzchnię należy ułożyć w systemie płatowym na całym odcinku łuku, układając ją rzędami płyt równoległych do jednej ze stycznych odcinka prostego. Nie przewiduje się zwiększenia szerokości jezdni na łukach. Na skrzyżowaniach z drogami gminnymi i zjazdach przewiduje się ułożenie nawierzchni w systemie płatowym (z dodatkowym pasem płyt w osi drogi). 2. Wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni będzie polegało na wykonaniu następujących warstw: - płyta wielootworowa Yumbo 100x75x12,5cm grubości – 12,5cm , - warstwa odcinająca z piasku o grubości – 10cm po zagęszczeniu 3. Ponadto szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w projekcie budowlano-wykonawczym, SSTWiOR oraz przedmiarach, które stanowią załączniki nr 1 do SIWZ oraz w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 4. Zamawiający zastrzega, aby zastosowane materiały były wysokiej jakości i posiadały ważne aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne. 5. Zamawiający dopuszcza przy realizacji przedmiotu umowy zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych lub lepszych, co do jakości, parametrów technicznych i surowców użytych do ich wykonania, w stosunku do materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji projektowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium w wysokości: 17.000,00 PLN (słownie: siedemnaście tysięcy złotych). 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr: 19 8309 0000 0000 0042 2000 0040 przed upływem terminu składania ofert - przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.). 4. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. Art. 46 ust. 4a ustawy PZP „Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczeń o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej”, Art. 46 ust. 5 ustawy PZP „Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawcy, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się nie możliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy”. 5. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu oryginał odpowiedniego dokumentu Wykonawca załączy do oferty w odrębnej kopercie. 6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, które stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Zamawiający na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy PZP żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie o którym mowa w w/w pkt. III.3) ogłoszenia tj. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Uwaga: W przypadku spółki cywilnej Zamawiający przyjmuje, że Wykonawcami w rozumieniu art. 2 ust. 11 ustawy Pzp, są wspólnicy spółki cywilnej, których udział w postępowaniu traktowany jest jako wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy Pzp. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy PZP ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 5. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów- pisemnego zobowiązania tych podmiotów (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do SIWZ) - które określają w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postepowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą. 6. Oświadczenie składane przez wszystkich Wykonawców po otwarciu ofert: 1) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie stanowiące załącznik nr 6 do SIWZ o przynależeniu lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Uwaga: a) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 7. Inne postanowienia 1) Dokumenty lub oświadczenia wskazane w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 zmieniające rozporządzenie „w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia” składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Następna zmiana Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie „w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia”. 2) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 3) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach