Przetargi.pl
Remont dla odnowienia klasy PRS jednostki „HYDROGRAF-7”

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (58) 355 33 33 , fax. (58) 620 67 43
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. (58) 355 33 33, fax. (58) 620 67 43
  REGON: 14500001111000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umgdy.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dla odnowienia klasy PRS jednostki „HYDROGRAF-7”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania remontu dla odnowienia klasy pod nadzorem PRS na jednostce „HYDROGRF-7”. Dane ogólne statku: Rok budowy: 1960 r., Długość : 16,18 m, Szerokość : 4,20 m, Wysokość: 2,40 m, Zanurzenie: 1,5 m, Pojemność brutto: 33 RT, Silnik główny: SG-1/DELFIN 2 SW 680/195/4 - 1 szt. Miejsce cumowania jednostki: Urząd Morski w Gdyni Delegatura w Elblągu Sekcja Oznakowania Nawigacyjnego w Elblągu ul. Browarna 82, 82-300 Elbląg. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja remontowa (seria 100 i 200) zawiera zakres prac remontowych i stanowi Załącznik nr 8 SIWZ. 2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. 3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace fizyczne przy remoncie jednostki pływającej, w szczególności prace związane ze slipowaniem jednostki, stawianie rusztowań, demontaż elementów, czyszczenie, piaskowanie, malowanie, prace mechaniczne, prace montażowe, sprzątanie po przeprowadzonym remoncie: a) sposób dokumentowania zatrudnienia: Oświadczenie dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę - § 1 ust. 5 wzoru umowy; b) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli: Składanie oświadczeń i dokumentów zgodnie z § 1 ust. 5 i 6 wzoru umowy; c) sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań: kary umowne zgodnie z § 6 ust. 2 lit a wzoru umowy. 4. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie określone wynikowo na podstawie wykonanych prac zgodnie z zapisami specyfikacji remontowej oraz cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w formularzu cenowym załączonych przez Wykonawcę do oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50242100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 6 300,00 PLN (słownie: sześć tysięcy trzysta złotych) przed upływem terminu składania ofert. Szczegółowe informacje dot. wniesienia wadium zawarte sa w SIWZ Rozdz. VIII.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w niniejszym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (Załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną