Przetargi.pl
MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH W GMINIE PELPLIN

Gmina Pelplin ogłasza przetarg

 • Adres: 83-130 Pelplin, plac Grunwaldzki 4
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 536 12 61 , fax. 536 14 64
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pelplin
  plac Grunwaldzki 4 4
  83-130 Pelplin, woj. pomorskie
  tel. 58 536 12 61, fax. 536 14 64
  REGON: 19167533300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH W GMINIE PELPLIN
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Wykonanie chodnika z kostki betonowej pomiędzy wjazdami na targowisko od strony Przychodni : rozebranie chodnika 70 m2, krawężniki betonowe 70 m, obrzeża 70 m, układanie kostki na chodnikach 105 m2, układanie kostki na zjazdach 25 m2, 2.Rozebranie chodnika z płytek betonowych, wykonanie chodnika z kostki betonowej 6 cm na odcinku od budynku Wybickiego 8 do 13- rozebranie chodnika z płyt betonowych, ułożenie obrzeży 73 m, ułożenie kostki betonowej 146 m2 3. Wykonanie przełożenia płytek chodnikowych - skwer ulica Wybickiego i Kopernika 88,0 m2 4. Wykonanie chodnika na ulicy Wybickiego od posterunku policji do skrzyżowania z ulicą Mickiewicza- chodnik wykonać z kostki powierzonej 195 m2, obrzeża nowe 130 m, krawężniki nowe 15 m 5 Wykonanie dywanika asfaltowego na drodze gminnej ulicy Wybickiego na odcinku od skrzyżowania ulic Wybickiego i Kopernika do końca parkingu przy targowisku ( ulica Wybickiego) 1609,75 m2 6. Wykonanie chodnika z kostki betonowej przy ulicy Wybudowanie - 195 m2 7. Wykonanie drogi tłuczniowej na ulicy Bielawskiej w Rożentalu 3480 m2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank : Bank Spółdzielczy o/Pelplin Nr rachunku : 62 8342 0009 2000 0358 2000 0004 z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej zadania: Modernizacja dróg gminnych w gminie Pelplin 2. Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 3. Wadium może być wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed?siębiorczości, które należy w formie nienaruszonego oryginału zdeponować w kasie u Zamawiającego, a kopię załączyć do oferty. 4. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy P.z.p. 5. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: a) nazwa i adres Zamawiającego; b) określenie przedmiotu zamówienia; c) nazwę i adres Wykonawcy. 6. Wadium musi być wniesione nie później niż do wyznaczonego terminu składania ofert. 7. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium. 8. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 9. Warunki zwrotu wadium, ponownego wniesienia oraz jego zatrzymania określa art.46 Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja jakości i rękojmi za wady
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pelplin.pl->bip->przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach