Przetargi.pl
Wykonanie hydrantów przeciwpożarowych do Zespołu Szkół‚ w Nebrowie Wielkim

Gmina Sadlinki ogłasza przetarg

 • Adres: 82-522 Sadlinki, ul. Kwidzyńska 12
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 055 2757510 , fax. 055 2757580
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sadlinki
  ul. Kwidzyńska 12 12
  82-522 Sadlinki, woj. pomorskie
  tel. 055 2757510, fax. 055 2757580
  REGON: 17074804000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sadlinki.biuletyn.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie hydrantów przeciwpożarowych do Zespołu Szkół‚ w Nebrowie Wielkim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowego przyłącza wodociągowego oraz instalacji wewnętrznej w budynku do budynku Zespołu Szkół w Nebrowie Wielkim przy ul. Szkolnej 6 1. Wykonanie przyłącza wodociągowego: 1) Wykonanie rury HDPE 90 - 153 mb 2) Wykonanie rury PE 40 - 5 mb 3) Montaż wodomierza DN 20 mm - szt. 1 4) Montaż wodomierza DN 80 mm - szt. 1 2. Wykonanie instalacji wewnętrznej: 1) Montaż wewnętrznej instalacji hydrantowej z rur stalowych ocynkowanych wraz z wodomierzami, zaworami antyskażeniowymi, zaworami odcinającymi, zaworami pierwszeństwa itp. 2) Wykonanie przebić przez ściany, stropy, wykonanie przepustów rurowych dla instalacji hydrantowej, 3) Wykonanie bruzd i ich zamurowanie, 4) Montaż izolacji termicznej na rurach instalacji hydrantowej, 5) Montaż szafek hydrantowych z kompletnym wyposażeniem oraz podłączenie ich do instalacji hydrantowej. 6) Zabudowanie części instalacji hydrantowej płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym, 7) Pomalowanie zabudów z płyt g.k. farbą emulsyjną, 8) Naprawa tynków, uzupełnienie glazury, pomalowanie naprawionych tynków farbą emulsyjną. Szczegółowy zakres prac określony został w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453322005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 20 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sadlinki.biuletyn.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach