Przetargi.pl
Modernizacja dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych

Gmina Łącko ogłasza przetarg

 • Adres: 33-390 Łącko, Łącko 445
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 184140710 , fax. 184140740
 • Data zamieszczenia: 2022-07-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łącko
  Łącko 445
  33-390 Łącko, woj. małopolskie
  tel. 184140710, fax. 184140740
  REGON: 491892423
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych z podziałem na dwie części/zadania:Część nr 1 - modernizacja dróg gminnych w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznej.Modernizacja obejmuje: drogę gminną nr 291757K Zarzecze-Za Stróżkę 1 w km 0+000-0+415 dz. ew. nr 56 w miejscowości Zarzecze;na zasadach określonych w SWZ. Zakres robót obejmuje wykonanie modernizacji: podbudowy, jezdni z nawierzchni bitumicznej, poboczy, przepustów.Podczas prowadzonych prac należy zapewnić dojście i dojazd do budynków, ograniczając do niezbędnego minimum uciążliwości spowodowane pracami budowlanymi. Należy zwrócić szczególną uwagę na wykonanie zasypek uzbrojenia podziemnego z materiału niewysadzinowego oraz ich solidne zagęszczenie (Is=1,0). Jest to warunek konieczny dla wykonania trwałej konstrukcji nawierzchni drogowej. Materiały z rozbiórki należy zakwalifikować jako gruz lub materiał nadający się do powtórnego użytku. Gruz zostanie wywieziony przez Wykonawcę z placu budowy do miejsca zutylizowania, a materiały nadające się do powtórnego użytku Wykonawca wywiezie z placu budowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiąca zał. nr 9 do SWZ, przedmiar robót stanowiący zał. nr 8. oraz zapisy SWZ. Warunki realizacji zamówienia określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych z podziałem na dwie części/zadania:Część nr 2 – modernizacja dróg gminnych w zakresie wykonania nawierzchni betonowej.Modernizacja obejmuje: drogę gminną nr 292039 K Łącko – Zawodzie w km 0+210 – 0+330 dz. ew. nr 1915 w miejscowości Łącko; drogę gminną nr 292068K Zagorzyn – Na Sośnie w km 1+039 – 1+181 dz. ew. nr 255 w miejscowości Zagorzyn; drogę gminną nr 291714K Brzyna-Wierchy w km 0+535-0+905 dz. ew. nr 12 w miejscowości Brzyna; drogę gminną Wola Piskulina – k/Bieńka w km 0+000 -0+133 dz. ew. nr 636 w miejscowości Wola Piskulina; drogę gminną Wola Piskulina – Pod Górą w km 0+100-0+240 dz. ew. nr 28 w miejscowości Wola Piskulina;na zasadach określonych w SWZ. Zakres robót obejmuje wykonanie modernizacji: podbudowy, jezdni z nawierzchni betonowej, odwodnienia, poboczy.Podczas prowadzonych prac należy zapewnić dojście i dojazd do budynków, ograniczając do niezbędnego minimum uciążliwości spowodowane pracami budowlanymi. Należy zwrócić szczególną uwagę na wykonanie zasypek uzbrojenia podziemnego z materiału niewysadzinowego oraz ich solidne zagęszczenie (Is=1,0). Jest to warunek konieczny dla wykonania trwałej konstrukcji nawierzchni drogowej. Materiały z rozbiórki należy zakwalifikować jako gruz lub materiał nadający się do powtórnego użytku. Gruz zostanie wywieziony przez Wykonawcę z placu budowy do miejsca zutylizowania, a materiały nadające się do powtórnego użytku Wykonawca wywiezie z placu budowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiąca zał. nr 9 do SWZ, przedmiar robót stanowiący zał. nr 8. oraz zapisy SWZ. Warunki realizacji zamówienia określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach