Przetargi.pl
„Modernizacja budynku warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie – wymiana pokrycia dachu” – POWTÓRKA

Powiat Wołowski ogłasza przetarg

 • Adres: 56-100 Wołów, pl. Piastowski
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 805 901, , fax. 713 805 900
 • Data zamieszczenia: 2020-08-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Wołowski
  pl. Piastowski 2
  56-100 Wołów, woj. dolnośląskie
  tel. 713 805 901, , fax. 713 805 900
  REGON: 93193480000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatwolowski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Modernizacja budynku warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie – wymiana pokrycia dachu” – POWTÓRKA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Nazwa zadania: „Modernizacja budynku warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie – wymiana pokrycia dachu” – POWTÓRKA. 2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją oraz wymaganiami Zamawiającego: Budynek warsztatów CKZiU w Wołowie 1) demontaż istniejących rynien z blachy ocynkowanej, 2) demontaż istniejących rur spustowych i wymiana na nowe wraz z uchwytami, 3) demontaż starych wsporników instalacji odgromowej i montaż nowych - 40 szt., 4) demontaż obróbek blacharskich i wykonanie nowych z blachy ocynkowanej, 5) montaż nowych rynien i uchwytów z blachy ocynkowanej, 6) demontaż nasad wentylacyjnych z blachy ocynkowanej oraz wykonanie nowych z monta-żem montaż – 12 szt., 7) Wymiana na nowe przewodów instalacji odgromowej, 8) dach -częściowa rozbiórka pokrycia z papy około 10 %, 9) wykonanie nowego pokrycia 1 warstwą papy wierzchniego krycia gr 5,2 mm z uprzednim za-gruntowaniem, 10) wywiezienie i utylizacja odpadów. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki: 1) przedmiar robót (pomocniczo) – załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Miejsce wykonania robót: Budynek Warsztatów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2) ustawy Pzp, należy na wezwanie zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty: 1) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość złożonej oferty. 2. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia. 3. Inne dokumenty, które należy przedłożyć wraz z ofertą: 1) Pełnomocnictwo (w przypadku składania oferty wspólnej lub gdy osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa); 2) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SIWZ (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach