Przetargi.pl
Modernizacja budynku strażnicy Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Lelewela 31 w Pile

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile ogłasza przetarg

 • Adres: 64920 Piła, ul. Moniuszki
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 672 223 200, , fax. 672 223 201
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile
  ul. Moniuszki 1
  64920 Piła, woj. wielkopolskie
  tel. 672 223 200, , fax. 672 223 201
  REGON: 57079798800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsppila.psp.wlkp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja budynku strażnicy Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Lelewela 31 w Pile
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji budynku strażnicy Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Lelewela 31 w Pile. Zamówienie obejmuje wykonanie prac termoizolacyjnych, instalacji sanitarnych (wod.-kan., c.o. i wentylacyjnej), elektrycznych oraz wykończeniowych pomieszczeń. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które zawierają projekt budowlano-wykonawczy, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót. 3. Wykonawca zapewnia na własny koszt transport odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. 4. Prace będące przedmiotem zamówienia będą wykonane z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, które powinny odpowiadać co do jakości wymogom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2014 rok poz. 883 z późn. zm.). Wykonawca dostarczy zamawiającemu materiały i urządzenia zalecane przez projektanta w dokumentacji technicznej lub równoważne. Pod pojęciem równoważne uważa się materiały i urządzenia, które posiadają takie same lub lepsze parametry jak materiały i urządzenia zalecane przez projektanta w zakresie wymagań: jakościowych, wydajnościowych, funkcjonalnych, eksploatacyjnych i niezawodnościowych. 5. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich cen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym zgodnie z art. 30 ust 4 ustawy Pzp 6. Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazanie przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art.22 par.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz.1502 z późn. zm.) – art.29 ust 3a ustawy Pzp a) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę roboty branży budowlanej i sanitarnej b) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób Zamawiający żąda oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; c) Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania oświadczenia od wykonawcy lub podwykonawcy, iż zatrudnia na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia na każdym etapie przedmiotowego postępowania. Wykonawca lub podwykonawca z kolei ma obowiązek do przedstawienia w/w oświadczenia Zamawiającemu, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 8 a) czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego – załącznik numer 5 do SIWZ Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 8 a) czynności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) w terminie do dnia 16.08.2017 r. do godziny 10.00. 2. Wadium musi wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert - Decyduje godzina i data wpływu środków do zamawiającego. Wadium musi obejmować cały okres związania z ofertą. 3. Wadium może być wnoszone: a) w pieniądzu – przelewem na konto Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile nr konta: PKO BP Piła 48 1020 3844 0000 1902 0146 2076 z tytułem przelewu „Wadium na przetarg nieograniczony na Modernizację budynku strażnicy Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Lelewela 31 w Pile”. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 4. Kserokopię wadium (potwierdzenie przelewu lub kserokopię wadium w formie niepieniężnej) zaleca się dołączyć do oferty. Oryginał wadium wniesionego w innej formie niż w postaci przelewu pieniężnego zaleca się złożyć w oddzielnej , oznaczonej kopercie w sekretariacie KP PSP Piła ul. Moniuszki 1 , 64-920 Piła , pok. nr 9 do dnia 16.08.2017 godz.10:00 , natomiast kopię załączyć do oferty. a) Koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile – ul. Moniuszki 1, 64-920 Piła, przetarg nieograniczony, "Wadium na Modernizację budynku strażnicy Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Lelewela 31 w Pile”. 5. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 6. Wadium wniesionego w innej formie niż w postaci przelewu pieniężnego należy złożyć w oryginale, podpisane przez przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust 4a oraz art. 46 ust 5 ustawy PZP na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. 7. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust 4a i 5 ustawy PZP. 8. Ww. gwarancje i poręczenia nie mogą wprowadzać żadnych dodatkowych warunków merytorycznych. 9. Zamawiający dokona zwrotu wadium lub zatrzyma wadium na zasadach określonych w ustawie PZP. 10. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 11. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty wadium lub wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, zostanie przez zamawiającego wykluczony a jego oferta odrzucona. 12. W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium lub dołączyć do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę. 13. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu okoliczności wynikających z błędnego wskazania przez wykonawcę w ofercie informacji dotyczącej numeru konta, na który należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) odpowiednie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa muszą być złożone w oryginale lub w formie odpisu poświadczonego notarialnie w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba nie wymieniona w dokumentach rejestrowych. 2) oświadczenie według wzoru zawartego w załączniku nr 1 do SIWZ wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 3) kserokopię dowodu wniesienia wadium w postaci przelewu pieniężnego lub kserokopia wadium wniesionego w innej formie. Oryginał wadium wniesionego w innej formie niż w postaci przelewu pieniężnego należy złożyć w oddzielnej, oznaczonej kopercie w sekretariacie KP PSP Piła ul. Moniuszki 1 , 64-920 Piła , pok. nr 9 do dnia 16.08.2017 godz.10:00. Koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile – ul. Moniuszki 1, 64-920 Piła, przetarg nieograniczony, "Wadium na modernizację budynku strażnicy Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Lelewela 31 w Pile” 4) kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o przekazany przez Zamawiającego przedmiar robót. (Kosztorys ofertowy ma jedynie charakter pomocniczy i nie podlega ocenie, służy do przedstawienia sposobu obliczenia ryczałtowej ceny oferty. Nie ujęcie przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym jakiejś pozycji określonej w przedmiarze lub błędne opisanie pozycji czy obmiaru, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania tych robót, przy czym Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu. Zamawiający uzna, że wykonawca skalkulował te roboty w innych pozycjach kosztorysu ofertowego.) 5) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, zobowiązany jest (bez wezwania) przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP według załącznika numer 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach