Przetargi.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ulicy Gorzyckiej i Krętej w Ostrowie Wielkopolskim.

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 63400 Ostrów Wielkopolski, ul. Partyzancka
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7387705, 7387706, , fax. 627 353 690
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
  ul. Partyzancka 27
  63400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7387705, 7387706, , fax. 627 353 690
  REGON: 25052134316113
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodkan.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ulicy Gorzyckiej i Krętej w Ostrowie Wielkopolskim.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmuje : - wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC kielichowych o średnicy 200/5,9mm, o długości 396,7 m, - montaż studni betonowej typu BS-1000 z włazem żeliwnym kl. D400 (3 włazy z małą wentylacją, 2 włazy bez wentylacji), z wkładką gumową i zabezpieczeniem przed obrotem, z wypełnieniem włazu betonem, z umocnieniem włazu pierścieniem żelbetowym lub tłuczniem kamiennym, z kinetą pokrytą powłoką POXITAR F - sztuk 5, - montaż studzienki kanalizacyjnej PCV  425mm zamkniętej rurą teleskopową z włazem zatrzaskowym okrągłym typu ciężkiego D400  540mm z umocnieniem włazu pierścieniem żelbetowym – sztuk 4, - wykonanie wyprowadzeń kanalizacyjnych z rur PVC o średnicy 160/4,7 mm, od kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomości, zakończonych korkiem – sztuk 21 o łącznej długości 108,0 m. i - wykonanie sieci wodociągową z rur PE 100 PN 10 SDR 17 średnicy 125mm – długość 122,3 m, - montaż kształtek z żeliwa sferoidalnego pokrytego antykorozyjnie – farbą epoksydową na zewnątrz wewnątrz (min. GGG40, wg DIN 30677). W ramach ww. zakresu wykonawca zobowiązany jest do: - przygotowania i zabezpieczenia, z zachowaniem najwyższej staranności, terenu budowy, - zapewnienia pomieszczenia dla inspektora nadzoru, w którym będzie znajdować się stół i krzesło, - niezbędnego zabezpieczenia terenu budowy w zakresie p.poż., bhp, - opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót, - zapewnienia właściwego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów związanych z realizacją przedmiotu umowy, - ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności materialnej i cywilnej z tytułu prowadzonych robót, - całkowitej wymiany gruntu wraz z zagęszczeniem warstwami, potwierdzoną protokołem badania zagęszczenia oraz odbiorem pasa drogowego przez zarządcę drogi, - kompleksowej obsługi geodezyjnej wraz z pełną dokumentacją powykonawczą robót, - bieżącego usuwania, składowania i ewentualnej utylizacji materiałów rozbiórkowych i powstałych odpadów, - ponoszenia kosztów wszelkich mediów zewnętrznych (energia elektryczna, woda, gaz, łączność) dostarczanych na teren budowy, - ponoszenia kosztów wszelkich odwodnień terenu budowy celem prawidłowej i bezpiecznej realizacji robót objętych przedmiotem umowy, - ponoszenia kosztów ewentualnych kolizji z istniejącymi sieciami nie ujętymi w dokumentacji projektowej tj. sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, drenarskiej do średnicy 160 mm, gazowej do średnicy 80mm oraz instalacji energetycznych i telekomunikacyjnych krzyżujących się z projektowanym uzbrojeniem podziemnym, - ponoszenia kosztów zajęcia pasa drogowego wraz z organizacją ruchu , - ponoszenia kosztów nadzoru właścicieli urządzeń, przy wszelkich kolizjach z tymi urządzeniami, - uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, - przekazania zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnych pomiarów powykonawczych wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłoszonych do odbioru, - zgłoszenia do odbioru końcowego robót budowlanych i przedmiotu umowy oraz uczestnictwa w czynnościach odbiorowych, - pisemnego zapewnienia o usunięciu stwierdzonych wad/usterek. Zaleca się przeprowadzenie w terenie wizji lokalnej i uzyskanie dodatkowych informacji w celu prawidłowej wyceny. Zakresem umowy objęte jest również sporządzenie dokumentacji geodezyjnej zawierającej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu i przekazanie zamawiającemu trzech egzemplarzy zarejestrowanej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Ostrowie Wielkopolskim dokumentacji geodezyjnej wykonanych robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232440-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 2.300,00 zł (dwa tysiące trzysta 00/100 zł).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań dotyczących tego warunku, jego ocena zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach