Przetargi.pl
Modernizacja budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. (etap II)

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul Jagiellończyka 8
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 95 7115210 , fax. 95 7115380
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
  ul Jagiellończyka 8 8
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. 95 7115210, fax. 95 7115380
  REGON: 21046708900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.lubuskie.uw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. (etap II)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem II etapu zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Dla przedmiotowego zamówienia Zamawiający posiada dokumentację projektową w poniższym zakresie: 1) projekt budowlany, projekt wykonawczy, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót dla całego zakresu zadania inwestycyjnego; 2) dokumentację powykonawczą dla wykonanego dotychczas zakresu robót; 3) projekt budowlany pn. Projekt aranżacji ustępów na kondygnacji 5 piętra. 2. Przedmiotem zamówienia jest również zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zgodnie z opisem i wymaganiami określonymi w programie funkcjonalno-użytkowym obejmującym Aranżację związaną z przebudową oraz remontem ustępów w budynku. 3. Dokumentacja projektowa wymieniona w pkt 2.1. obejmuje szerszy zakres niż objęty niniejszym zamówieniem. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w poniższym zakresie: 3.1.Zakres robót branży budowlanej objęty posiadaną dokumentacją projektową na holach windowych, korytarzach, klatkach schodowych i w sanitariatach, z wyłączeniem robót już wykonanych w poprzednich etapach oraz związanych z wymianą drzwi do szybów dźwigowych do klasy odporności ogniowej EI 30 i EI 60 oraz dźwigu dla ekip ratowniczych. Dodatkowo należy uwzględnić niżej wymienione roboty: a)I PIĘTRO (w dokumentacji projektowej parter) - HOL WINDOWY: demontaż drewnianych elementów ozdobnych (odbojnic, obudów otworów drzwiowych szybów windowych), rozebranie istniejącej posadzki z płyt kamiennych, montaż wykładziny (płytek winylowych w nawiązaniu do istniejących w pomieszczeniach sąsiadujących - foyer - odwzorowujących kamień, beton, łupki i trawertyn, o grubości 3 mm), szpachlowanie i malowanie ścian farbą lateksową zmywalną, montaż wyświetlaczy windowych zlicowanych z powierzchnią ścian, b) II PIĘTRO - XV PIĘTRO (w dokumentacji projektowej I - XIV) - HOLE WINDOWE: demontaż drewnianych elementów ozdobnych (odbojnic, obudów otworów drzwiowych szybów windowych), szpachlowanie i malowanie ścian farbą lateksową zmywalną, montaż wyświetlaczy windowych zlicowanych z powierzchnią ścian, c) II PIĘTRO - XV PIĘTRO (w dokumentacji projektowej I - XIV) - KORYTARZE: szpachlowanie, malowanie ścian farbą lateksową zmywalną, d) KLATKI SCHODOWE - odnowienie (malowanie). 3.2. Zakres robót instalacyjnych: a) Instalacja hydrantowa - kompletne roboty objęte posiadaną dokumentacją projektową z wyłączeniem części instalacji już wykonanych w poprzednich etapach, b) Wentylacja pożarowa (oddymianie) - kompletne roboty objęte posiadaną dokumentacją projektową, z wyłączeniem części instalacji już wykonanych w poprzednich etapach, c) Wentylacja mechaniczna: piwnica - kompletne roboty, parter (w dokumentacji projektowej przyziemie) - tylko szacht (3-4/C-D) wraz z kanałami wentylacyjnymi, I piętro (dawniej parter) - kompletne roboty za wyjątkiem kanałów N1, W1 w osiach 1-2/B-E i 2-4/D-E, pozostałe kondygnacje - roboty w obrębie szachtów windowych, węzłów sanitarnych i korytarzy, dach - kompletne roboty, d) Ciepło technologiczne do nagrzewnic - N3, W3, N4, W4, N5, W5, N6, W6. 3.3.Zakres prac elektrycznych - kompletne roboty w pomieszczeniach korytarzy i sanitariatów objęte posiadaną dokumentacją projektową, z wyłączeniem części instalacji już wykonanych w poprzednich etapach. Dodatkowo należy uwzględnić niżej roboty demontażowe instalacji wykonanych w poprzednich etapach - DSO, SSP, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne w niżej określonym zakresie: a)demontaż przedmiotowych instalacji dla kondygnacji 1-15 (w dokumentacji projektowej 0-14), b)zabezpieczenie zdemontowanych urządzeń, c)montaż instalacji do stropów zgodnie z technologią określoną w PT, d)montaż elementów wykonawczych dla przedmiotowych instalacji, e)uruchomienie ponownie systemów i potwierdzenie tych uruchomień pomiarami oraz protokołami, f)roboty powinny być wykonane w sposób nie powodujący utraty uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu gwarancji udzielonej przez poprzednich Wykonawców. 2.4. Wszystkie materiały i urządzenia, które zostały oznaczone w dokumentacji technicznej znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem, należy traktować jako opis produktu referencyjnego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, które będą posiadały co najmniej cechy i parametry albo oczekiwania technologiczne, jakościowe oraz funkcjonalności zgodne z opisem towarzyszącym w dokumentacji technicznej produktowi referencyjnemu. 2.5. Jeżeli w dokumentacji technicznej opisu przedmiotu zamówienia dokonuje się za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca może wówczas, przy pomocy innych dokumentów niż certyfikaty zgodności wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymogi wynikające z norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych. 2.6.Wyłoniony Wykonawca zobowiązany będzie do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej okres realizacji i wartość zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Wadium w wysokości 50 000,00 zł, (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert; 2) Wadium Wykonawca wnosi w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 3) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy dokonać wpłaty przelewem na konto depozytowe nr 61 1010 1704 0023 5213 9120 0000. Jako tytuł przelewu należy podać nazwę przedmiotu zamówienia. Za chwilę faktycznego wniesienia wadium, w przypadku wnoszenia w postaci pieniężnej, uznaje się chwilę wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego, 4) W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach oryginał poręczenia lub gwarancji należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (Oryginał poręczenia lub gwarancji można dołączyć w jednej kopercie wraz z ofertą), 5) Gwarancje i poręczenia muszą, przez cały okres, na jaki zostały wystawione, gwarantować bezwarunkową zapłatę kwot w nich określonych, na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniała jedna z poniższych przesłanek: a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, b) Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, c) Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, d) Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 6) Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 7) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8) Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10) Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 12) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie lub jeśli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lubuskie.uw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach