Przetargi.pl
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą

Miasto KOstrzyn nad Odrą ogłasza przetarg

 • Adres: 66-470 Kostrzyn, ul. Graniczna 2
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 95 727 81 47
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto KOstrzyn nad Odrą
  ul. Graniczna 2 2
  66-470 Kostrzyn, woj. lubuskie
  tel. 95 727 81 47
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kostrzyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie cząstkowym nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą: Zadanie I remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą mineralno - bitumiczną z wycinaniem, do 100 ton wbudowanej masy na gorąco (800 m2 przy średniej grubości 5 cm) Zadanie II remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych poprzez natrysk mechaniczny grysami i emulsją bez wycinania, do 120 ton wbudowanej masy (1200 m2 przy średniej grubości 4 cm) z usunięciem nadmiaru grysu w terminie do trzech dni roboczych licząc od dnia wbudowania materiału. Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 3 do siwz oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiąca załącznik nr 4 siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kostrzyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach