Przetargi.pl
Modernizacja boiska Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie w ramach projektu pn. Podniesienie jakości kształcenia poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Zarząd Powiatu Zgierskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6A
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 7190885 , fax. 042 7190816
 • Data zamieszczenia: 2009-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Powiatu Zgierskiego
  ul. Sadowa 6A 6A
  95-100 Zgierz, woj. łódzkie
  tel. 042 7190885, fax. 042 7190816
  REGON: 47206842300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.zgierz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja boiska Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie w ramach projektu pn. Podniesienie jakości kształcenia poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont istniejącego boiska do piłki nożnej oraz bieżni do skoku w dal obejmujący: 1) demontaż dotychczasowej nawierzchni i krawężników boiska o wymiarach 21,0 m x 41,0 m oraz bieżni do skoków w dal, 2) wykonanie nowej nawierzchni boiska o wymiarach 30,0 m x 60,0 m z poliuretanu i granulatu EPDM metodą natryskową, 3) wykonanie obramowania nawierzchni boiska i bieżni z krawężników betonowych, 4) wykonanie pasów bocznych, 5) wykonanie nowej nawierzchni bieżni z poliuretanu i granulatu EPDM metodą natryskową, 6) wykonanie odwodnienia liniowego, 7) dostawa i montaż wyposażenia (bramki do piłki nożnej, ławki, próg do skoku w dal). 2. Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem zamówienia oraz wymagania dotyczące ich wykonania zawarte są w: 1) dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z infrastrukturą na modernizacja boiska w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie w skład której wchodzi: a) strona tytułowa - załącznik Nr 6 do SIWZ, b) opis do projektu - załącznik Nr 7 do SIWZ, c) informacja dotycząca planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - załącznik Nr 8 do SIWZ d) plan zagospodarowania działki - załącznik Nr 9 do SIWZ, e) plansza inwentaryzacji boisk - załącznik Nr 10 do SIWZ, f) opis techniczny do projektu- załącznik Nr 11 do SIWZ, g) plan sytuacyjno - wysokościowy - załącznik Nr 12 do SIWZ, h) przekrój konstrukcyjny nawierzchni A-A- załącznik Nr 13 do SIWZ, i) przekrój konstrukcyjny nawierzchni B-B- załącznik Nr 14 do SIWZ, j) opis techniczny - odwodnienie, załącznik Nr 15 do SIWZ, k) plan sytuacyjny (odwodnienie), załącznik Nr 16 do SIWZ, l) rozwinięcie odwodnienia boiska, załącznik Nr 17 do SIWZ, m) Specyfikacja techniczna, załącznik Nr 18 do SIWZ. 2) przedmiarze, stanowiącym załącznik Nr 19 do SIWZ. UWAGA: Pozostałe boiska znajdujące się na terenie szkoły nie są objęte przedmiotem zamówienia. 3. Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie objętym przedmiotem zamówienia. Wykonawcy mogą dokonywać wizji po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. Numery telefonów oraz dane osób upoważnionych do kontaktu z Wykonawcami zostały wskazane w dziale VII SIWZ. 4. Zamawiający informuje, iż przedstawione przedmiar jest dokumentem pomocniczym, podstawą wyceny jest projekt. Umowa zostanie zawarta za cenę ryczałtową obejmującą zakres rzeczowy zamówienia określony w specyfikacji i dokumentacji projektowej, a kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowić będzie wartość zobowiązania. 5. Zamawiający informuje, że wskazane w dokumentacji: typy i symbole materiałów lub urządzeń oraz nazwy ich producentów zostały określone w celu sprecyzowania parametrów i warunków techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. W przypadku zastosowania innych niż podane rozwiązań, udowodnienie równoważności proponowanych rozwiązań spoczywa na Wykonawcy. Nie wykazanie materiałów równoważnych traktowane będzie, jako deklaracja wbudowania materiałów wymienionych w dokumentacji i przedmiarach robót. 6. Zamawiający, oprócz warunków określonych w dokumentacji projektowej określa następujące warunki wykonania przedmiotu zamówienia: a) Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane prowadzone były w sposób, jak najmniej uciążliwy dla użytkowników obiektów, umożliwiający prawidłowe ich funkcjonowanie, b) Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane o dużym natężeniu hałasu wykonywane na zewnątrz budynku szkoły prowadzone były od poniedziałku do piątku po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych w danym dniu, po wcześniejszym uzgodnieniu z zarządcą obiektu, c) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca we własnym zakresie zapewnił składowanie i sprzątanie odpadów, d) Zamawiający wymaga, aby odpady powstałe w wyniku realizowanych prac budowlanych były każdorazowo uprzątnięte z ciągów komunikacyjnych do godz. 7:00 rano, e) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z własnych materiałów zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją. Zastosowane materiały winny spełniać wymogi prawa budowlanego tj. posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z wymogami technicznymi Polskich Norm lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy. Wymagane są materiały atestowane i dopuszczone do stosowania, f) Wykonawca, wyłoniony w drodze przetargu, przekaże Zamawiającemu gwarancje producentów, aprobaty techniczne i certyfikaty na materiały wbudowywane w ramach realizacji zamówienia, przed ich wbudowaniem, g) Zamawiający wymaga, aby najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca przedłożył wymagane przepisami prawa zezwolenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.o odpadach (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251, Nr 88 poz. 587) bądź przedstawił stosowne uzgodnienia z zakresu gospodarki odpadami tj. złożył informację o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi. Zamawiający informuje, że stosowne druki można pobrać w Starostwie Powiatowym w Zgierzu, h) prace przygotowawcze (np. zabezpieczenie placu budowy, ustawienie obiektów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, wykonanie i bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych dla potrzeb terenu budowy) Wykonawca wykona we własnym zakresie i na własny koszt, i) dla potrzeb realizacji przedmiotowego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy poprzez wygrodzenie pasa bezpieczeństwa taśmą ostrzegawczą oraz odpowiednim oznakowaniem, j) od daty rozpoczęcia robót do daty obioru końcowego (bez uwag) Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i urządzenia, 7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił 36 miesięcznej gwarancji jakości na roboty objęte przedmiotem zamówienia, licząc od dnia końcowego odbioru robót (bez uwag), 8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca rozszerzył odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady na okres 36 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót (bez uwag). 9. Zmawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i ofert wariantowych. 10. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego, nie zawiera umowy ramowej i nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie stosuje aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452142208
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy z Wykonawców jest zobowiązany zabezpieczyć składaną ofertę wadium w kwocie 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy zł, 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca musi wykazać, iż: a) w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - zrealizował, co najmniej 2 zamówienia polegające na wykonaniu boiska o nawierzchni syntetycznej o wartości zamówienia min. 300.000,00 zł brutto, każda oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie, b) dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie tj.: min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca musi wykazać, że posiada polisę ubezpieczeniową OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Warunek ten spełni każdy Wykonawca, który przedstawi dokument świadczący o tym, że okres ubezpieczenia cywilnego obejmuje, co najmniej datę składania ofert, ale w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że przedłuży czas obowiązywania polisy na czas trwania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. 4) nie podlegają wykluczeniu z Postępowania (zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy). Ocena spełnienia warunków udziału w Postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń składających się na ofertę, wg wymogów zawartych w dziale X SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, wraz z ofertą każdy z Wykonawców powinien przedłożyć niżej wymienione świadczenia i dokumenty: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, adres lokalizacji robót, dat wykonania i odbiorców - wg załącznika nr 4 do SIWZ - wymagane udokumentowanie wykonania, co najmniej 2 robót budowlanych polegających na wykonaniu boiska o nawierzchni syntetycznej, o wartości zamówienia min. 300.000,00 zł brutto, każda, 3) dokumenty (referencje, protokoły odbioru) potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie. W przypadku świadczenia robót na rzecz Zamawiającego, załączenie przedmiotowych dokumentów nie jest wymagane. 4) oświadczenie osoby uprawnionej do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie o podjęciu się obowiązków kierownika budowy - wg załącznika nr 5 do SIWZ, 5) dokumenty potwierdzające uprawnienia budowlane osoby, która składa oświadczenie o podjęciu się obowiązków kierownika budowy, 6) aktualne dokumenty potwierdzające przynależność osób wymienionych w wykazie do właściwej izby samorządu zawodowego. 7) polisę ubezpieczeniową OC, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 500.000 zł na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia. Warunek ten spełni każdy Wykonawca, który przedstawi dokument świadczący o tym, że okres ubezpieczenia cywilnego obejmuje, co najmniej datę składania ofert, ale w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że przedłuży czas obowiązywania polisy na czas trwania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. 8) oświadczenie, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności pozwalającej na realizację przedmiotu zamówienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia oraz, że nie podlega wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia - wg załącznika nr 3 do SIWZ. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaję się dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 4. Szczegółowe wymagania formalne, jakie powinny spełniać dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 3 zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.starostwo.zgierz.pl/przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach