Przetargi.pl
Modernizacja boiska sportowego w Ołpinach

Gmina Szerzyny ogłasza przetarg

 • Adres: 38-246 Szerzyny, Szerzyny
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 651-73-00 , fax. 14 651-79-01
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szerzyny
  Szerzyny 521
  38-246 Szerzyny, woj. małopolskie
  tel. 14 651-73-00, fax. 14 651-79-01
  REGON: 85166121100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szerzyny.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja boiska sportowego w Ołpinach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy zadania: 1. Prace związane z przygotowaniem terenu pod inwestycje (roboty rozbiórkowe, ziemne, podbudowa) 2. Koszty dostawy i ułożenia nawierzchni (nawierzchnia poliuretanowa boiska) 3. Zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych, instalacji oraz ich montaż (wyposażenie boiska: 2 piłkochwyty o wys. 5 m każdy na całej długości boisk, 2 kosze systemowe na konstrukcji stalowej wraz z tablicą epoksydową do koszykówki, komplet słupków aluminiowych z regulacją wysokości siatki do siatkówki).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 4 000.00 zł. Wadium należy wnieść w formie przewidzianej w ustawie PZP. Wadium wnoszone w gotówce należy wpłacić na konto : Urząd Gminy Szerzyny nr 16 9477 1011 0051 5490 2000 0010.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach