Przetargi.pl
Dostawa i montaż mebli dla Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu ogłasza przetarg

 • Adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Staszica
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 184 434 545 , fax. 184 434 545
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
  ul. Staszica 1
  33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie
  tel. 184 434 545, fax. 184 434 545
  REGON: 49186124000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.malopolska.pl/pwszna
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż mebli dla Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli dla Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej, zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniki nr 1 do specyfikacji. 2. Udzielenie zamówienia jest niezbędne w celu realizacji projektu „Program rozwojowy na rzecz poprawy jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach V Osi Priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych. 3. W skład zamówienia wchodzą: a) zabudowa pomieszczenia 2.1.; b) zabudowa pomieszczenia 2.4 c) stół mobilny – 2 szt. d) szafka mobilna 1 – 2 szt. ; e) szafka mobilna 2 – 3 szt.; f) szafka mobilna 3 – 3 szt.; g) szafka mobilna dzielona 1 – 1 szt.; h) szafka mobilna dzielona 2 – 1 szt. Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi zgodnie z postanowieniami zawartymi w specyfikacji oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji. 4. Dostarczane meble muszą być fabrycznie nowe, w I gatunku, nieuszkodzone, wolne od wad fizycznych i prawnych, w pełni sprawne i funkcjonujące bez jakichkolwiek zakłóceń oraz zastrzeżeń, pozbawione wad fizycznych i jakościowych oraz praw i obciążeń osób trzecich, a także odpowiadające obowiązującym normom i posiadające niezbędne certyfikaty i atesty wymagane w związku z ich zastosowaniem w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca wykona meble z materiałów własnych. 5. Wykonawca dostarczy meble posiadają aktualne dokumenty dopuszczenia do obrotu i używania, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 6. Wykonawca dostarczy meble kompletne, gotowe do użytkowania bez dodatkowych zakupów. 7. Wykonawca zobowiązuje się do dołączenia do każdego mebla objętego gwarancją karty gwarancyjnej. 8. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o proponowanej dacie dostarczenia i montażu mebli oraz proponowanym terminie odbioru technicznego z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem. 9. Jeżeli w niektórych pozycjach Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (załączniki nr 1 do specyfikacji), Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczenia przez konkretnego Wykonawcy, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wskazany wyżej opis przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów technicznych oczekiwanych materiałów. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych, wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów o innych znakach towarowych, parametrach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w SIWZ. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy PZP należy rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy PZP dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisanych w treści SIWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 PZP musi wykazać, że oferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym. Wykonawca oferujący dostawy, usługi lub roboty budowlane równoważne musi złożyć wraz z ofertą dokumenty potwierdzających tę równoważność. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia. 10. Zamawiający dopuszcza tolerancję w zakresie wymiarów poszczególnych mebli w granicach (+/-) 10% pod warunkiem zachowania wszelkich wytycznych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania. 11. Zasady gwarancji: 1)Wykonawca udzieli Zamawiającemu co najmniej 36 miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia. Termin gwarancji liczony będzie od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru (zgodnie z treścią Opisu przedmiotu zamówienia - załączniki nr 1 do specyfikacji) 12. Miejsce realizacji zamówienia: Instytut Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, ul. Kościuszki 2, budynek G, 33-300 Nowy Sącz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39100000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 22. Ponadto do oferty należy dołączyć: a) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 7), b) w sytuacji wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo, c) w sytuacji oferty złożonej przez Wykonawców występujących wspólnie, pełnomocnictwo dla podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu grupy Wykonawców zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach