Przetargi.pl
Mięso drobiowe

Zakład Karny w Iławie ogłasza przetarg

 • Adres: 14-200 Iława, ul. 1 Maja 14
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 6494515 , fax. 089 6492730
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Iławie
  ul. 1 Maja 14 14
  14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 6494515, fax. 089 6492730
  REGON: 00032014700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna więziennictwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Mięso drobiowe
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mięsa drobiowego do magazynu żywnościowego Zakładu Karnego w Iławie. 1. Udziec z kurczaka - 4 000 2. Skrzydełka z kurczaka - 400 3. Filet z kurczaka - 600 4. Udziec z indyka - 1 200 5. Wątroba drobiowa - 600 6. Żołądki drobiowe - 120
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 151121007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 5 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zp.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach