Przetargi.pl
dostawa komputerowego dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Muzeum Warmii i Mazur ogłasza przetarg

 • Adres: 10-074 Olsztyn, ul. Zamkowa 2
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 0-89 5279596 w.44 , fax. 0-89 5272039
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Warmii i Mazur
  ul. Zamkowa 2 2
  10-074 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 0-89 5279596 w.44, fax. 0-89 5272039
  REGON: 51098916300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.olsztyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa komputerowego dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa komputerowego dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Zakres zamówienia obejmuje: komputery używane z oprogramowaniem, drukarka atramentowa, skaner, oprogramowaniem graficzne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302133008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 7 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.muzeum.olsztyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach