Przetargi.pl
Dostawy papieru kserograficznego, kopert, teczek i innych materiałów biurowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie i jednostek terenowych Policji garnizonu warmińsko - mazurskiego

Komenda Wojewódzka Policji ogłasza przetarg

 • Adres: 10-521 Olsztyn, ul. Partyzantów 6/8
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5225200, 5225760 , fax. 089 5225205
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji
  ul. Partyzantów 6/8 6/8
  10-521 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5225200, 5225760, fax. 089 5225205
  REGON: 51006478400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy papieru kserograficznego, kopert, teczek i innych materiałów biurowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie i jednostek terenowych Policji garnizonu warmińsko - mazurskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy papieru kserograficznego, kopert, teczek i innych materiałów biurowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie i jednostek podległych garnizonu warmińsko-mazurskiego w ilościach i asortymencie wskazanych w załączniku nr 5a-5e do SIWZ- Formularz cenowy dla każdego zadania oddzielnie. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 oddzielnych zadań (części): Zadanie nr 1 - Papier kserograficzny A4, Zadanie nr 2 - Papier kserograficzny A3 i komputerowy, Zadanie nr 3 - Koperty, Zadanie nr 4 - Teczki i skoroszyty, Zadanie nr 5 - Pozostałe materiały biurowe. 3. Zamawiający w Formularzach cenowych dla zadań nr 1 - 5 określił maksymalne wielkości przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem prawa opcji. Na obecnym etapie Zamawiający zapewnia realizację zamówienia do wysokości: w zadaniu 1 - 70%, w zadaniach 2,3,4 - 50% oraz zadaniu 5 - 25% określonych w SIWZ wielkości. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w przypadku otrzymania dodatkowych środków finansowych. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z opcji w określonym przez niego zakresie w terminie realizacji umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od skorzystania z przewidzianego prawa opcji. 4. Zamawiający wymaga, aby zamawiany asortyment był fabrycznie nowy, I gatunku. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na poszczególne zadania, z tym, że złożona oferta musi obejmować cały asortyment danego zadania (wszystkie pozycje). 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach 5a-5e do SIWZ dostępnych na stronie internetowej Zamawiającego. 7. Okres gwarancyjny - gwarancja producenta.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301976442
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest przed terminem składania ofert wnieść wadium w wysokości: dla zadania nr 1 - 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych), dla zadania nr 2 - 800,00 zł (słownie: osiemset złotych), dla zadania nr 3 - 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), dla zadania nr 4 - 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) dla zadania nr 5 - 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) Łącznie: 7 300,00 zł (słownie: siedem tysięcy trzysta złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach