Przetargi.pl
Zakup i dostawa paliw płynnych oraz najem zbiornika.

Zakład Gospodarki Odpadami sp. z o. o. w Bartoszycach ogłasza przetarg

 • Adres: 11-200 Bartoszyce, ul. Zbożowa 8
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 7610650 , fax. 89 7610650
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Odpadami sp. z o. o. w Bartoszycach
  ul. Zbożowa 8 8
  11-200 Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 7610650, fax. 89 7610650
  REGON: 28035817300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgobartoszyce.pl, www.bartoszyce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa paliw płynnych oraz najem zbiornika.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup i dostawa paliw płynnych (ON i etyliny bezołowiowej 95) oraz najem zbiornika bezciśnieniowego naziemnego dwuściankowego o pojemności 2500-3000 litrów z dystrybutorem. Paliwa muszą spełniać normy określone w PN EN 590 dla oleju napędowego i PN EN 228 dla benzyny bezołowiowej 95, a w przypadku zmiany tych norm w trakcie trwania umowy - parametry wg nowych norm. Zbiornik musi posiadać stosowny atest. Wykonawca będzie sukcesywnie dostarczał ON do dostarczonego Zamawiającemu w ramach wynajmu zbiornika bezciśnieniowego, który będzie ustawiony na składowisku w Wysiece. Zamawiający dopuszcza możliwość tankowania pojazdów na wskazanej przez Wykonawcę stacji wg potrzeb Zamawiającego znajdującej się w odległości nie większej niż 10 km od siedziby Zamawiającego. Dostawa musi być wykonana w maksymalnym terminie do 6 godzin od telefonicznego zamówienia. Zamawiający będzie odbierał przedmiot zamówienia (etylinę) sukcesywnie w miarę potrzeb ze stacji paliw, która będzie się znajdowała w odległości nie większej niż 10km od siedziby Zamawiającego. Wymagane jest, aby odbiór przedmiotu zamówienia mógł się odbywać od poniedziałku do soboty w godzinach od 6 00 do 18 00. Wielkość dostaw: ON - 120.000 litrów PB95 - 1000 litrów Wielkość dostawy oznacza planowaną docelową (maksymalną) ilość paliw w całym okresie realizacji zamówienia. Zamawiający dopuszcza zmniejszenie zakresu zamówienia. Z tytułu zmniejszenia ilości Wykonawcy nie przysługuje żadna rekompensata. Szacunkowe maksymalne miesięczne zapotrzebowanie na ON tankowany do zbiornika wynosi ok. 8.000,00 litrów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości : 5.000,00 PLN słownie złotych: pięć tysięcy złotych 00/100 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku niżej wymienionych form: a) pieniądzu przelewem na rachunek bankowy nr 55 2030 0045 1110 0000 0162 0470, za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków finansowych na rachunek Zamawiającego, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.275 ze zmianami) 3. kserokopię dowodu wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do formularza ofertowego; wadium wniesione w innej formie należy złożyć w terminie do dnia składania ofert w oddzielnej oznakowanej kopercie. 4. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy pzp, 5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bakowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy, na rachunek wskazany przez Wykonawcę. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust.4a i 5 ustawy pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgobartoszyce.pl , bip.bartoszyce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach