Przetargi.pl
Międzynarodowa kampania informacyjna, której celem jest poinformowanie opinii publicznej na świecie o konsekwencjach napaści Rosji na Ukrainę, w szczególności o kryzysie humanitarnym oraz wyzwaniach związanych z falą uchodźców wojennych.

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-955 Warszawa, Al. Jerozolimskie
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48 22 599 80 48 , fax. +48 22 596 59 05
 • Data zamieszczenia: 2022-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Bank Gospodarstwa Krajowego
  Al. Jerozolimskie 7
  00-955 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48 22 599 80 48, fax. +48 22 596 59 05
  REGON: 000017319

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Międzynarodowa kampania informacyjna, której celem jest poinformowanie opinii publicznej na świecie o konsekwencjach napaści Rosji na Ukrainę, w szczególności o kryzysie humanitarnym oraz wyzwaniach związanych z falą uchodźców wojennych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przeprowadzenie badania opinii publicznej, które ma na celu dostarczenie wiarygodnej informacji z zakresu: oszacowanie stosunku emocjonalnego inwazji i jej skutków, emocji związanych z wybuchem wojny rosyjsko-ukraińskiej, pomocy humanitarnej Ukrainie i jej mieszkańcom w ich kraju, • pomocy humanitarnej Ukraińcom, którzy opuścili uciekając przed działaniami wojennymi, pomocy wojskowej – sprzętowej dla Ukrainy, ogólnego stosunku do Ukraińców i Rosjan, wiedzy świadomości i oceny postaw Polaków wobec uchodźców z Ukrainy, ocena i świadomość działań komunikacyjnych Polski w sprawie wojny na Ukrainie (ewaluacja podjętych działań). 3. Ocena badań opinii publicznej, o której mowa w ust. 2, zawiera następujące czynności: opracowanie narzędzi do wszystkich badań,  opracowanie schematu prób do badania ilościowego dobór prób, koordynacja i realizacja terenowa badań, analiza wyników, przetwarzanie danych, przygotowanie zestawień tabelarycznych i aneksów, raportu z wnioskami i rekomendacjami, prezentacja końcowa na życzenie BGK.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79341400-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach