Przetargi.pl
Merytoryczne opracowanie, zaprojektowanie i opracowanie graficzne oraz wykonanie materiałów informacyjnych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w 2011 roku

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 60-537 Poznań, ul. Kościelna 37
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8463819 , fax. 061 8463820
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
  ul. Kościelna 37 37
  60-537 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8463819, fax. 061 8463820
  REGON: 63976996400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Merytoryczne opracowanie, zaprojektowanie i opracowanie graficzne oraz wykonanie materiałów informacyjnych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w 2011 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie merytoryczne, zaprojektowanie opracowanie graficzne, edytorskie wykonanie składu, łamanie oraz przygotowanie do druku, jak również druk materiałów informacyjnych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w 2011 roku.Część A - Informator o pracach naukowych doktorantów, w ramach projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu pt. Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski 40 stron/format A5-200 sztuk Część B - Kapitał Ludzki w Wielkopolsce Biuletyn Informacyjny Komponentu Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr 1_2011, nr 2_2011, nr 3_2011, nr 4_2011-28 stron_format A4, 6.000 sztuk (po 1 500 egzemplarzy z każdego numeru wydania) Tematyczne broszury dla Beneficjentów-2 strony A4 łamane na 3 części (ulotka składana na C,10.000 sztuk (po 2 000 egzemplarzy z każdego rodzaju ulotki) Ogólna Broszura o PO KL-32 strony/format A4, 4 000 sztuk Najlepsze praktyki - ulotki informacyjne-32 strony_format A4, 3 000 sztuk Część C- Informator dla uczniów-20 stron/format A5 1000 sztuk Terminy realizacji:Część A: Etap I realizacji przedmiotu zamówienia nie później niż do 07.09.2011r,Etap II realizacji nie później niż do 14.09.2011r Część B,Biuletyn PO KL:Etap I realizacji przedmiotu zamówienia 1/2011 do 15 września 2011 r.,2/2011 do 15 września 2011 r.,3/2011 do 31 października 20 11 r.,4/2011 do 30 listopada 2011 r.,Etap II realizacji 1/2011 do 30 września 2011 r.,2/2011 do 30 września 2011 r .,3/2011 do 16 listopada 2011 r.,4/2011 do 14 grudnia 2011 r., Tematyczne broszury dla Beneficjentów:Etap I realizacji przedmiotu zamówienia do 15 września 2011 r,Etap II realizacji do 30 września 2011 r.,Ogólna broszura o PO KL:Etap I realizacji przedmiotu zamówienia do 31 października 2011 r,Etap II realizacji do 15 listopada 2011 r,Najlepsze praktyki: Etap I realizacji przedmiotu zamówienia do 30 listopada 2011 r.,Etap II realizacji do 14 grudnia 2011 r.,Część C Etap I realizacji przedmiotu zamówienia nie później niż do 12 sierpnia 2011,nie później niż do 31 sierpnia 2011 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 923122106
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wup.poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach