Przetargi.pl
Budowa placu zabaw dla dzieci pn. Radosna Szkoła w Krajence

Gmina Krajenka ogłasza przetarg

 • Adres: 77-430 Krajenka, ul. Władysława Jagiełły 9
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 067 2639204 w. 24, 2639205 , fax. 067 2639203
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krajenka
  ul. Władysława Jagiełły 9 9
  77-430 Krajenka, woj. wielkopolskie
  tel. 067 2639204 w. 24, 2639205, fax. 067 2639203
  REGON: 57079136500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.krajenka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa placu zabaw dla dzieci pn. Radosna Szkoła w Krajence
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest utworzenie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci, o powierzchni 500 m2 w Krajence, w ramach rządowego programu Radosna Szkoła Zakres zamówienia obejmuje: -roboty ziemne i profilowanie terenu, -budowę placu zabaw z nawierzchni: a) elastycznej zgodnie z normą EN 1177 w kolorze pomarańczowym - o powierzchni 243,40 m2 b)typu tartan szer. 10 cm w kolorze niebieskim - o powierzchni 59,10 m2, -wykonanie nawierzchni trawiastej i ścieżek gruntowo-trawiastych, -ogrodzenie placu zabaw, -wyposażenie i urządzenie placu zabaw . Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej (projekcie budowlanym, przedmiarze robót) oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451127239
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć ofertę wadium w wysokości 3 000 PLN (trzy tysiące złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.krajenka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach