Przetargi.pl
Letnie utrzymanie dróg żwirowych na terenie gminy Gołdap - transport żużlu i ścinka poboczy

Gmina Gołdap ogłasza przetarg

 • Adres: 19-500 Gołdap, Plac Zwycięstwa
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 876 156 000 , fax. 876 150 800
 • Data zamieszczenia: 2021-01-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gołdap
  Plac Zwycięstwa 14
  19-500 Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 876 156 000, fax. 876 150 800
  REGON: 79067123100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://goldap.pl, http://bip.goldap.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Letnie utrzymanie dróg żwirowych na terenie gminy Gołdap - transport żużlu i ścinka poboczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Transport żużlu i ścinka poboczy obejmuje. a) dostawę około 7000 ton pospółki o frakcji 0-31,5 na drogi gminne z rozplantowaniem dowiezionego materiału w miejscu dowozu, b) transport około 500 t żużlu na drogi gminne z Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej z siedzibą w Suwałkach przy ul. Przemysłowej 6A wraz z rozplantowaniem i wyprofilowaniem równiarką samojezdną dowiezionego materiału i ścinką poboczy do środka drogi, c) transport około 1000 t kruszywa na drogi gminne pojazdem o ładowności min. 12 Mg, d) załadunek kruszywa ładowarką o pojemności łyżki min 1,2 m³ około 300 mtg pracy. e) mechaniczna ścinka poboczy i skarpy rowu w ilości około 2000 m2 na drogach gminnych o grubość ścinania do 20 cm i maksymalnej szerokość do 2,5 m oraz wywóz urobku w zakresie własnym wykonawcy. Po zakończeniu prac wykonawca zobowiązany będzie do oczyszczenia jezdni po ścince poboczy. f) mechaniczna ścinka poboczy i skarpy rowu w ilości około 18000 m2 (asfalt) na drogach gminnych o grubość ścinania do 20 cm i maksymalnej szerokość do 2,5 m oraz wywóz urobku w zakresie własnym wykonawcy. Po zakończeniu prac wykonawca zobowiązany będzie do oczyszczenia jezdni po ścince poboczy. g) czyszczenie około 4000 mb rowów poprzez usunięcie namułu i ich pogłębienie. Pogłębienie mechaniczne rowów przy drogach gminnych w tym karczowanie krzaków transport urobku po zakończeniu prac oraz oczyszczenie jezdni. Ostateczny zakres i lokalizacja robót będzie określana w miarę potrzeb. Zamawiający przewiduje prawo opcji z czego bezwarunkowo zleci 50%, opisanego powyżej zadania, a pozostałe 50 % w zależności od potrzeb. Dowóz i transport kruszywa i żużlu będzie odbywał się między innymi po drogach powiatowych i wojewódzkich na których w części obowiązuje m.in. zakaz poruszania się pojazdów o ograniczonej masie np. 8 ton w zawiązku z powyższym potencjalny Wykonawca (w przypadku poruszania się samochodami lub sprzętem mechanicznym po drogach, na których istnieją ww. zakazy) zobowiązany będzie do uzyskania na własny koszt, stosownych zezwoleń od zarządcy drogi. Powyższe roboty będą wykonywane na każdorazowe zlecenie Zamawiającego. Roboty należy rozpocząć w terminie 4 dni roboczych od dnia zlecenia. Chyba że Zamawiający ustali inny termin. Dostarczane kruszywo winno spełniać normę PN -EN 13242
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach