Przetargi.pl
Letnie oczyszczanie chodników, parkingów, placów i przystanków komunikacyjnych oraz opróżnianie koszy.

Miasto Bielsk Podlaski ogłasza przetarg

 • Adres: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kopernika
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 0-85 73 18 100 , fax. 0-85 73 18 150
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Bielsk Podlaski
  ul. Kopernika 1
  17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie
  tel. 0-85 73 18 100, fax. 0-85 73 18 150
  REGON: 50658982000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bielsk-podlaski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Letnie oczyszczanie chodników, parkingów, placów i przystanków komunikacyjnych oraz opróżnianie koszy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Letnie oczyszczanie chodników, parkingów, placów i przystanków komunikacyjnych oraz opróżnianie koszy Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania w okresie letnim chodników, placów, parkingów i przystanków komunikacyjnych oraz opróżniania koszy na podstawie zawartej z Zamawiającym umowy. Prace powinny być wykonywane we wszystkie dni robocze oraz weekendy i dni świąteczne. Zakres świadczonej usługi będzie obejmował: a) oczyszczanie chodników, placów, parkingów i przystanków komunikacyjnych w następujący sposób: - na oczyszczanej powierzchni należy usuwać wszelkie zanieczyszczenia w tym m.in. papierki i ulotki, opakowania foliowe i aluminiowe, piasek, resztki roślinne: liście, kwiecie, gałęzie drzew i krzewów, ptasie i psie odchody, niedopałki papierosów, butelki i puszki po napojach alkoholowych, zlecony obszar powinien być utrzymywany w ciągłej czystości, - zebrane ze zleconego obszaru wszelkie zanieczyszczenia powinny zostać wywiezione na składowisko, - trawa i chwasty przy obrzeżach trawnikowych i krawężnikach ulicznych oraz z pomiędzy kostek i płytek betonowych powinny być systematycznie usuwane mechanicznie oraz za pomocą środków chwastobójczych, - w przypadku wystąpienia opadów śniegu lub marznącej mżawki w okresie obowiązywania umowy (w okresie wiosennym i jesiennym) Wykonawca zobowiązany jest do odśnieżania i usuwania gołoledzi z przedmiotowego terenu, śliskość powinna być usuwana za pomocą 30% mieszanki piaskowo-solnej, - Wykonawca zabezpiecza sprzęt i piasko-sól we własnym zakresie, - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nieszczęśliwe wypadki powstałe na zleconym terenie wynikłe z niewłaściwego ich utrzymania, a w szczególności, gdy przyczyną zdarzenia będzie niezlikwidowana gołoledź lub śliskość, b) opróżnianie koszy ulicznych, parkowych oraz umieszczonych na przystankach komunikacyjnych w następujący sposób: - wszystkie kosze powinny być opróżniane na bieżąco i niedopuszczalne jest ich przepełnianie, - wszelkie zanieczyszczenia w promieniu 5 mb od kosza powinny zostać zebrane, - zanieczyszczenia wybrane z koszy i wokół nich powinny zostać wywiezione na składowisko, - w okresie wiosennym i jesiennym kosze oraz teren w promieniu 1mb wokół każdego z nich powinien być odśnieżony w sposób umożliwiający korzystanie z nich, - kosze, które zostały powywracane lub przeniesione w inne miejsce powinny zostać ustawione na swoim dotychczasowym stanowisku, - Zamawiający zapewni worki do psich pakietów oraz worki do koszy na śmieci w miejscach, gdzie wkłady metalowe są dewastowane lub z innych względów ich obsługa jest niemożliwa. 2) Zamawiający może wyłączyć z zestawienia miesięcznego powierzchnie chodników, placów, parkingów lub przystanków, na których wykonywane są roboty budowlane lub na których z innych przyczyn niemożliwe jest wykonywanie zleconego zadania. 3) Wykaz odcinków chodników, placów i parkingów miejskich do oczyszczania w sezonie letnim 2021 r. zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ o powierzchni 20.096,00 m2, natomiast wykaz przystanków komunikacyjnych oraz umieszczonych na nich koszy zawiera Załącznik Nr 2 do SIWZ o powierzchni 900 m2 i 33 kosze. Łączna oczyszczana powierzchnia z obu załączników wynosi 20.996,00 m2 i może być ona zmieniona w trakcie sezonu w zależności od potrzeb Zamawiającego z tygodniowym wyprzedzeniem. 4) Ilość koszy do opróżniania wynosi łącznie 188 szt. (w tym 3 psie pakiety) wg Załącznika Nr 3 do SIWZ. Może być ona zmieniona w sezonie w zależności od potrzeb Zamawiającego z tygodniowym wyprzedzeniem. Worki i klucze do psich pakietów zapewni Zamawiający. 5) Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego będą: Pan Bogdan Sokołowski tel. 85 7318127 oraz Pan Marcin Kuptel tel. 85 7318131. Wykonawca wyznaczy koordynatora wpisując dane personalne i numer telefonu do umowy. 6) Należność za wykonanie usługi rozliczana będzie w okresach miesięcznych na podstawie protokołu odbioru wykonanych prac. 7) Wykonawca na własny koszt zawiera umowy ubezpieczenia i ponosi pełną odpowiedzialność za nieszczęśliwe wypadki powstałe na zleconych odcinkach placów, chodników i parkingów miejskich oraz przystanków komunikacyjnych wynikające z ich niewłaściwego utrzymania. 1. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiający wymaga, iż w zakresie wszystkich prac (czynności) dotyczących wykonania przedmiotowej usługi wymienionej w rozdz. III SIWZ wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę osób wykonujących powyższe czynności na podstawie umowy o pracę – jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz.1320.). Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi w terminie 5 dni wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę w zakresie świadczenia przedmiotowej usługi. Wykonawca jest zobowiązany na wezwanie Zamawiającego udowodnić zatrudnienie na umowę o pracę, wskazanych w wykazie osób w terminie 5 dni od dnia wezwania, w szczególności przedstawiając oświadczenie tych osób, że pozostają w zatrudnieniu. Powyższy wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane wyżej usługi (art. 29 ust. 3a ustawy PZP).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90610000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach