Przetargi.pl
Leasing operacyjny fabrycznie nowego pojazdu do 3,5 t. z zabudową skrzyniową samowyładowczą

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W PIASKACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ogłasza przetarg

 • Adres: 21-050 Piaski, ul. Armii Krajowej 2
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W PIASKACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  ul. Armii Krajowej 2
  21-050 Piaski, woj. lubelskie
  REGON: 061562710
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Leasing operacyjny fabrycznie nowego pojazdu do 3,5 t. z zabudową skrzyniową samowyładowczą
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego, kompletnego, wolnego od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych pojazdu do 3,5 t. z zabudową skrzyniową samowyładowczą w formie leasingu operacyjnego 36-miesięcznego z opcją zakupu, rok produkcji nie starszy niż 2020 rok. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do SWZ. Pojazd należy dostarczyć i wydać Zamawiającemu w jego siedzibie w Piaskach z tym zastrzeżeniem, że możliwy jest odbiór pojazdów przez Zamawiającego w miejscu wskazanym przez Wykonawcę pod warunkiem, że miejsce odbioru znajduje się na terenie województwa lubelskiego.2. Wymagania dotyczące leasingu operacyjnego: a) Leasing rozliczany w złotych polskich,b) Raty leasingowe równe (35 rat),c) Okres leasingu – 36 miesięcy,d) Wartość czynszu inicjalnego/opłata wstępna - 45% ceny netto pojazdu powiększona o podatek VAT,e) Wartość wykupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy leasingu – 1 % ceny netto samochodu powiększonej o podatek VAT obowiązujący w dacie wykupu samochodu.Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. Opcja obejmuje prawo nabycia przez zamawiającego pojazdu będącego przedmiotem leasingu. W takim przypadku zamawiający zobowiązany będzie do zawiadomienia wykonawcy w formie pisemnej o zamiarze skorzystania z tego prawa w terminie do 15 dni przed upływem 36 miesięcy od dnia wydania pojazdu. Nabycie przez zamawiającego pojazdu nastąpi na podstawie odpowiednich dokumentów przenoszących własność pojazdu, podpisanych przez zamawiającego i wykonawcę, za cenę wskazaną w ofercie wykonawcy. W przypadku, gdy zamawiający nie skorzysta z opcji wykupu, wykonawca zobowiązuje się do wskazania miejsca dostarczenia pojazdu przez zamawiającego i jego odebrania, w terminie 14 dni od dnia upływu okresu leasingu, na podstawie protokołu odbioru3. Wymagany przez zamawiającego okres gwarancji dla pojazdów: − gwarancja mechaniczna – nie mniej niż 2 lata. 4. Pojazd przedstawiony do odbioru zamawiającemu powinien być:a) dopuszczony do ruchu przez właściwy organ administracji,b) z wykonanym przeglądem zerowym i gwarancją określoną w książce gwarancyjnej,c) zatankowany (min. 10 l paliwa)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66114000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach